Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за хемију

   Мастер академске студије

   Примењена хемија са основама менаџмента

СТАНДАРД 3 : ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Студијски програм има јасно дефинисане циљеве.

Основни циљ студијског програма Примењена хемија са основама менаџмента је развој компетенција, академских вештина и специфичних практичних вештина, потребних за обављање професије мастер хемичара у области примењене хемије. При томе се води рачуна да студенти прошире стечена фундаментална и апликативна знања како би могли лако да се укључе у производни процес и/или школовање на докторским студијама.

Специфични циљеви су:
 • продубљивање теоријских знања и практичних способности, које обухватају овладавање сложенијим појмовима и законитостима у следећим областима: неорганска хемија, органска хемија, аналитичка хемија, физичка хемија, биохемија, индустријска хемија, хемија животне средине,
 • оспособљавање за примену општих хемијских концепата, принципа и закона у решавању проблема непознате природе,
 • стицање рутине за самосталан рад у лабораторији, примену савремених метода и техника хемијске анализе и карактеризације,
 • проширивање стечених вештина неопходних за рад у производном и контролном сектору у индустрији и привреди, у услужним лабораторијама, као и у научно-истраживачким лабораторијама и лабораторијама за контролу квалитета и примену стандарда квалитета,
 • обезбеђивање стручно-апликативног приступа решавању проблема у хемији,
 • усвајање смерница методологије научно-истраживачког рада у циљу ефикасног дефинисања, планирања и извршавања истраживачког рада.

 • Општи циљеви су:
 • развој креативног начина размишљања и прихватања нових знања,
 • развој способности за тимски рад,
 • развој вештина изражавања и презентације идеја и остварених стручних резултата,
 • коришћење савремених видова обраде, представљања и презентовања резултата,
 • оспособљавање за дискутовање, критички приступ и анализирање чињеница у комуникацији са стручњацима из других дисциплина на решавању интер и мултидисциплинарних проблема.
 • Прилози за стандард 3:
  Прилог 1.1. Публикација установе (у штампаном или електронском облику,  сајт институције).