Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за хемију

   Мастер академске студије

   Примењена хемија са основама менаџмента

СТАНДАРД 5 : КУРИКУЛУМ

Курикулум студијског програма садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и модула и њихов опис. Основна изборност уметничких студија уграђена је у главни предмет.

Структура  курикулума студијског програма мастер академске студије Примењена хемија са основама менаџмента обухвата распоред предмета у четири семестра, у трајању од две године, са одговарајућим фондом часова активне наставе и укупно 120 ЕСПБ бодова. Број ЕСПБ бодова по семестрима је: у првом и трећем семестру 29, у другом и четвртом семестру 31, односно по 60 ЕСПБ по свакој години студијског програма.
Студијски програм мастер студија Примењена хемија са основама менаџмента се разликује од одговарајућег студијског програма мастер студија Хемија за преко 90% од укупног броја ЕСПБ бодова, при чему више од 68% тих предмета припадају типу стручно-апликативних и научно-стручних предмета.
Спецификација предмета садржи назив, тип предмета, годину и семестар студија, број ЕСПБ бодова, име наставника, циљ курса са очекиваним исходима, знањима и компетенцијама, предуслове за похађање предмета, садржај предмета, препоручену литературу, методе извођења наставе, начин провере знања и оцењивања и друге податке. 
У структури студијског програма на мастер академским студијама, заступљени су следећи типови предмета у односу на укупан број ЕСПБ бодова:
 • научно и стручно-апликативни – 70,84% (од захтеваних око 70%),
 • општеобразовни и теоријско-методолошки – 29,17% (од захтеваних око 30%).
 • Изборни предмети су заступљени са 30,83% (од захтеваних најмање 30%) у односу на укупан број ЕСПБ бодова на мастер студијама. Листа изборних предмета садржи двоструко већи број предмета (10) у односу на број предмета који се бира (5).
  Завршни рад је обавезан део студијског програма. Бодовна вредност завршног рада, која износи 8 ЕСПБ, се исказује кроз три позиције у курикулуму: (1) Студијско истраживачки рад који вреди 4 ЕСПБ, (2) Предмет мастер рада који вреди 2 ЕСПБ и (3) Мастер рад (писање и одбрана) који вреди 2 ЕСПБ.
  Активна настава је заступљена са 712,5 часова годишње или просечно са 23,75 часова недељно (од захтеваних 20-30 часова недељно). Од тога:
 • на првој години студија 63,2% су предавања, а остало су вежбе и други облици наставе (експерименталне вежбе),
 • на завршној години другог нивоа студија, 8,7% активне наставе представља студијски истраживачки рад, а остало су предавања, вежбе и други облици наставе,
 • часови активне наставе на студијском и примењеном истраживачком раду се на другом нивоу студија при прорачуну оптерећења наставника деле са 2.
 • У последњој години студенти имају Стручну праксу од 90 сати (6 часова ´ 15 недеља), која носи 3 ЕСПБ бода, а реализује се за сваког студента посебно у договору са ментором Стручне праксе и руководством привредних организација и институција у којима се обавља Стручна пракса. За време праксе студент обавља конкретне задатке и води дневник праксе.

  Табеле и Прилози за стандард 5:
  Табела 5.1 Распоред предмета по семестрима и годинама студија.
  Tабелa 5.1a Распоред предмета по семестрима и годинама студија за основне струковне студије (ОСС), специјалистичке струковне студије (ССС) и основне академске студије (ОАС).
  Tабелa 5.1б Распоред предмета по семестрима и годинама студија за  за студије другог степена студија: МАС, МСС и САС.
  Tабелa 5.1в Распоред предмета по семестрима и годинама студија за  интегрисане студије
  Табела 5.2 Спецификација  предмета.
  Табела 5.2а Књига предмета - студијски програм Примењена хемија са основама менаџмента
  Табела 5.3 Изборна настава на студијском  програму.
  Табела 5.4 Листа предмета на студијском програму другог нивоа, по типу предмета: (Академско-општеобразовни предмети,  Теоријско-методолошки предмети, Научно, односно уметничко стручни, Стручно апликативни и Стручни, односно уметничко-стручни предмети) 
  Извештај 1 Извештај о структури студијског програма (овај извештај следи из електронског формулара и формира се након уноса и обрачуна свих података у електронском формулару).
  Блок табела  5.1. Студијски програм са изборним подручјем-модулима.
  Прилог 5.1. Књига предмета (у документацији  и на сајту институције).
  Прилог 5.2. Одлука о прихватању студијског програма од стране стручних органа високошколске установе.
  Прилог 5.3. Програм научноистраживачког односно уметничко истраживачког рада (уз захтев за акредитацију студијског програма другог степена, мастер академских студија).
  Прилог 5.4 Решење о акредитацији научноистраживачке организације рада (уз захтев за акредитацију студијског програма другог степена, мастер академских студија).