Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за хемију

   Мастер академске студије

   Примењена хемија са основама менаџмента

СТАНДАРД 8 : ОЦЕЊИВАЊЕ И НАПРЕДОВАЊЕ СТУДЕНАТА

Оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада студената и на основу поена стечених у испуњавању предиспитниџ обавеза и полагањем испита.

Опис
Оцењивање и напредовање студената на студијском програму Примењена хемија са основама менаџмента мастер академских студија, врши се континуалним праћењем њиховог рада током читавог периода извођења активне наставе. Мерило успеха студената у савлађивању одређеног предмета, су поени који се стичу извршавањем предиспитних обавеза и полагањем испита. Испуњавањем предиспитних обавеза током наставе студент може да стекне минимално 30, а максимално 70 поена. Једном стечени поени на предиспитним обавезама важе до краја текуће школске године. У спецификацији сваког предмета из студијског програма дат је јасан начин стицања поена, тако да студенти могу на време да предвиде своје обавезе. Студент може на предмету да оствари максимално 100 поена, а испит је положио ако оствари најмање 51 поен. Коначну оцену одређује збир поена на предиспитним обавезама и на испиту. Предиспитне обавезе подразумевају: активност на предавањима, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе (ДОН), колоквијуме, домаће задатке, семинаре и друго. Термине за полагање наставних колоквијума одређује наставник или руководилац предмета. Критеријуми и правила оцењивања су усклађени према природи предмета: циљ, садржај и обим предмета, а посебан значај има усклађеност удела оцене рада студента током наставе и на завршном испиту, у укупној оцени. Укупан успех студента на предмету изражава се оценама, које су одређене бројем остварених поена:
мање од 51 поена = 5 (није положио, недовољан)
51 – 60 поена = 6 (довољан)
61 – 70 поена = 7 (добар)
71 – 80 поена = 8 (врло добар)
81 – 90 поена = 9 (одличан)
91 и више поена = 10 (изузетан)

Савлађивањем предмета студијског програма студенти стичу одговарајући број ЕСПБ бодова, према радном оптерећењу студента.
Студијски истраживачки рад, као вид активне наставе, је у директној вези са реализацијом завршног рада и омогућава студенту упознавање са методологијом истраживања, са начинима претраге литературе, обучавање за рад на различитим апаратима и увођење у специфичности лабораторијског рада, коришћење различитих метода за обраду и тумачење резултата. Успешност полагања студијског истраживачког рада оцењује се бројчано. Савлађивањем програма студијског истраживачког рада студенти стичу одговарајући број ЕСПБ бодова.
Предмет мастер рада изучава одређени проблем, његову структуру, сложеност и на основу спроведених анализа изводи закључке о могућим начинима његовог решавања. Проучавајући литературу студент се упознаје са методологијом истраживања из области теме мастер рада. Успешност полагања Предмета мастер рада оцењује се бројчано.
Мастер рад је завршни део студијског програма Примењена хемија са основама менаџмента и представља самостални рад студента. Студент у договору са ментором припрема мастер рад у писаној форми према стандардима предвиђеним Правилником о мастер раду на Департману за хемију и општим стандардима израде научног рада.

Табеле и Прилози за стандард 8:
Табела 8.1 Збирна листа поена по предметима које студент стиче кроз рад у настави и полагањем предиспитних обавеза као и на испиту.
Табела 8.2 Статистички подаци о напредовању студената на студијском програму.
Прилог 8.2  Књига предмета (у документацији  и на сајту институције).