Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за хемију

   Мастер академске студије

   Примењена хемија са основама менаџмента

СТАНДАРД 7 : УПИС СТУДЕНАТА

Високошколска установа у складу са друштвеним потребама и својим ресурсима уписује студенте на одговарајући студијски програм на основу успеха у претходном школовању и провере њиховог знања, склоности и способности.


Према расположивим просторним и кадровским могућностима факултета и пројектованим потребама како града Ниша тако и шире околине која гравитира према Универзитету у Нишу, на студијски програму мастер академских студија Примењена хемија са основама менаџмента Факултет уписује 16 студента по години студија. Програм је развијен тако да представља доградњу школовања након завршетка основних академских студија на студијском програму Хемија на Природно-математичком факултету у Нишу.
Предлог броја студената по студијским програмима усваја Наставно-научно веће Факултета и упућује Универзитету.
Универзитет објављује заједнички конкурс за упис на мастер академске и докторске академске студије након доношења Одлуке Владе Републике Србије о броју студената који се финансирају из буџета и Одлуке Сената Универзитета. Конкурс за упис студената се објављује у средствима јавног информисања и на сајту Универзитета.
У конкурсу за упис на прву годину мастер академских студија, за сваки студијски програм наводи се број кандидата који ће бити примљен из Буџета и број самофинансирајућих кандидата, услови за упис, листa докумената које кандидат подноси, критеријуми рангирања, висина школарине за кандидате који се не финансирају из Буџета, поступак спровођења пријемног испита и рангирања кандидата.
Процедура, правила и услови уписа су дефинисани Правилником о упису студената на студијске програме Универзитета у Нишу и Правилником о мастер академским студијама Природно-математичког факултета у Нишу. Према овом Правилнику, у прву годину мастер академских студија Примењена хемија са основама менаџмента може се уписати лице:
 • које има завршене одговарајуће или сродне акредитоване основне академске студије, и остварених најмање 180 ЕСПБ бодова;
 • које има завршене одговарајуће или сродне четворогодишње или интегрисане студије пре ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 76/2005);
 • које студира одговарајуће студије по наставним плановима и програмима који су важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 76/2005). Ово лице мора имати положене испите на претходним студијама који носе најмање 180 ЕСПБ бодова.
 • Ако кандидат није завршио основне академске студије, већ је завршио сродне студије, онда овај кандидат мора да полаже пријемни испит. Правилник о мастер студијама Природно-математичког факултета у Нишу садржи: услове за упис у прву годину мастер академских студија, оквирне садржаје пријемног испита, правила полагања пријемног испита, начин и поступак утврђивања редоследа кандидата на ранг-листи, надлежности Комисије за спровођење пријемног испита и рангирање пријављених кандидата.
  Наставно-научно веће Факултета образује комисију за упис студената. Задатак комисије је да састави тестове за евентуално полагање пријемног испита (за кандидате који га морају полагати), прегледа тестове, додели сваком кандидату одговарајући број поена и формира јединствену и коначну ранг листу за упис на студијски програм.
  Наставно-научно веће Факултета формира и Централну комисију за упис, која координира рад свих комисија.

   

  Табеле и Прилози за стандард 7:
  Табела 7.1.  Преглед броја студената који су уписани на студијски програм у текућој и претходне две године.
  Табела 7.2.  Преглед броја студената који су уписани на студијски програм по годинама студија у текућој школској години.
  Прилог 7.1. Конкурс за упис студената;
  Прилог 7.2. Решење о именовању комисије за пријем студената.
  Прилог 7.3. Услови уписа студената (извод из Статута институције, или други документ) - (прилози су исти као прилози који се дају у документацији за акредитацију установе, уз програм се прилажу само у електронској верзији). Институција је дужна да при упису на мастер студије води рачуна о претходно стеченим компетенцијама кандидата.