Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за хемију

   Мастер академске студије

   Примењена хемија са основама менаџмента

СТАНДАРД 1 :СТРУКТУРА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Студијски програм садржи елементе утврђене законом (који се детаљно исказују у одговарајућим стандардима)

Студијски програм Примењена хемија са основама менаџмента на мастер академским студијама има за циљ образовање стручњака за обављање професије мастер хемичар у области примењене хемије, при чему пружа напредна знања из области примене хемије у привреди, као и основна знања из области менаџмента и процеса управљања и контроле квалитета. Припада мастер академским студијама у оквиру поља Природно-математичких наука за научну област Хемија. Студент након завршеног студијског програма стиче диплому Мастер хемичар (Маст. хем.). Ова квалификација у Националном оквиру квалификација Србије припада нивоу 7.1. Студенти стичу компетенције за рад у гранама привреде у којима се примењују знања из  области Примењене хемије, у научно-истраживачким лабораторијама, у развојним лабораторијама, у индустријским погонима, као и за даље усавршавање.
На студијски програм се могу уписати кандидати који су завршили основне академске студије, са најмање 180 ЕСПБ, хемије или сродних научних области. Услови за рангирање кандидата који су завршили основне студије и прелаз са других, истих или сродних програма, дефинисани су Правилником о мастер студијама Природно-математичког факултета у Нишу.
Настава на студијском програму Примењена хемија са основама менаџмента организована је у оквиру 4 семестра (са по 15 наставних недеља), односно две школске године, и реализује се кроз:
 • обавезне предмете: пет у 1. семестру, четири у 2. семестру, четири у 3. семестру и два у 4. семестру,
 • изборне блокове (један у 1., по два у 2. и 3. семестру и један у 4. семестру), са по два изборна предмета у блоку, којима се проширују и профилишу знања студента из специфичних области у оквиру студијског програма;
 • стручну праксу, која се одвија у предузећима и истраживачким лабораторијама;
 • предмете Студијски-истраживачки рад и Предмет мастер рада, које студент реализује у завршном семестру у сарадњи са наставницима који реализују наставу на студијском програму. При томе се студент упознаје са најновијим научним и стручним сазнањима, као и са елементима научно-истраживачког и стручног рада;
 • предмет Мастер рад (писање и одбрана), који студент реализује у четвртом семестру.

 • Наставним планом је утврђена листа обавезних и изборних предмета, као и редослед њиховог извођења. Током наставе студент се ангажује на реализацији већег броја семинарских радова, где се упознаје са елементима тимског и стручног рада, као и са начинима обраде и презентације добијених резултата.
  Оптерећење студената на сваком предмету је изражено преко ЕСПБ бодова, у складу са принципима европског система преноса бодова. Да би завршио студијски програм, студент мора да оствари најмање 120 ЕСПБ. Кроз изборне предмете студент остварује минимално 30,83 ЕСПБ, кроз стручну праксу 3 ЕСПБ, а кроз студијски истраживачки рад, израду и одбрану мастер рада укупно 8 ЕСПБ.
  У студијском програму је испоштована препоручена структура заступљености појединих типова предмета за мастер академске студије: академско-општеобразовни 10,0%, теоријско-методолошки 19,17% (збирно 29,17%), научно-стручни 34,17% и стручно-апликативни 36,67% (збирно 70,84%).

  Прилози за стандард 1:
  Прилог 1.1. Публикација установе (у штампаном или електронском облику,  сајт институције).