Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за хемију

   Мастер академске студије

   Примењена хемија са основама менаџмента

СТАНДАРД 6 : КВАЛИТЕТ, САВРЕМЕНОСТ И МЕЂУНАРОДНА УСАГЛАШЕНОСТ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Студијски програм је усклађен са савременим светским токовима и стањем струке, науке и уметности у одговарајућем образовно-научном, односно уметничко-образовном пољу и упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским установама, а посебно у оквиру европског образовног простора.


Студијски програм Примењена хемија са основама менаџмента, мастер академских студија, омогућава студентима надоградњу теоријског и практичног знања из различитих области хемије, са нагласком на примени хемије. Велики број изборних предмета на овом студијском програму, пружа студентима значајну могућност избора уже области хемије, у оквиру које се опредељују да раде и мастер рад. Осим што нуди студентима научна и стручна знања из области примењене хемије, Програм даје могућност и да се стекну основна знања из менаџмента.
Структура програма мастер академских студија Примењена хемија са основама менаџмента је усаглашена са стандардима и захтевима европског образовног простора. Усаглашеност се огледа, пре свега, у условима уписа, студије могу уписати лица са завршеним основним академским студијама из области хемије, или неког сродног студијског програма, уз освојених минимум 180 ЕСПБ. Сви предмети су једносеместрални. Студије трају две године и њиховим завршетком се остварује 120 ЕСПБ бодова. Усвојени систем преноса бодова омогућава прелаз и наставак студија на високошколским институцијама у земљи и иностранству са компатибилним програмима, имајући у виду и услове стицања дипломе.

Програм мастер академских студија је упоредив са акредитованим студијским програмима другог нивоа иностраних факултета, од којих, примера ради, наводимо:
1. University of Groningen, MSc Chemistry: Science, Business and Policy
https://www.rug.nl/ocasys/rug/vak/showpos?opleiding=6395&ocasysyear=2019
2. Wroclaw university of Science and Technology, MSc Applied Chemical Engineering
https://pwr.edu.pl/en/students/study-in-english/msc
3. University Ulm, MSc Chemistry and Management
https://www.uni-ulm.de/en/nawi/faculty-of-natural-sciences/studies/study-programs/study-course/course/chemistry-and-management-master/

Студијски програм је компатибилан са студијским програмима наведених факултета и усаглашен са The Chemistry "Euromaster" усвојен од стране ECTNA Administrative Council, 2019. године (http://ectn.eu/wp-content/uploads/2019/03/1-euromaster_guidelines-19_01.pdf).

Прилози за стандард 6:
Прилог 6.1, 6.2, 6.3 Документација о најмање три акредитована инострана програма, са којим је програм усклађен.
Прилог 6.4 PDF документ курикулума акредитованих иностраних студијских програма са којима је студијски програм усклађен (листа предмета).