Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
2010-2013

Стандарди за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа