Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за физику

   Основне академске студије

СТАНДАРД 1 :СТРУКТУРА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Студијски програм садржи елементе утврђене законом (који се детаљно исказују у одговарајућим стандардима)

Студијски програм Физика траје 3 године (шест семестара, односно 180 ЕСПБ). Сви предмети су једносеместрални. Настава се организује кроз предавања и вежбе. Предавања изводе наставници ПМФ-а у Нишу, а вежбе - сарадници и наставници факултета.

Од укупних 180 ЕСПБ бодова, студент остварује 138 ЕСПБ бодова (или 76,67 %) у оквиру обавезних предмета, док 42 ЕСПБ бода (23,33 %) студент остварује полагањем изборних предмета. На свакој позицији изборног предмета студент бира један од два или три понуђена предмета. Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем налази се у оквиру Стандарда 5. Курикулум, и саставни је део Извештаја о студијском програму генерисаном софтвером НАТ2019.

Методе извођења наставе су фронтална и интерактивна, за предавања, а за часове вежби: фронтална, интерактивна, групна и индивидуална.

У прву годину основних академских студија Физике може се уписати лице које има завршено средње образовање у четворогодишњем трајању.

При упису школске године студент се опредељује за предмете из студијског програма. Студијски програм садржи обавезне и изборне предмете. Студенту се даје могућност да 30 ЕСПБ бодова може остварити полагањем предмета са било ког другог академског студијског програма основних студија које се реализују на Природно-математичком факултету у Нишу (математика, информатика, хемија, биологија, географија). Једино ограничење је да се студенту не дозвољава избор предмета сличних по садржају. Одлуку о замени испита доноси управник Департмана за физику, најкасније до почетка семестра у коме се слуша настава из тражених предмета.

Студент може прећи на основне академске студије Физике који се реализује на Природно-математичком факултету, ако је претходно био студент другог сродног и акредитованог студијског програма истог нивоа. Посебна комисија разматра и решава захтеве студената у вези са овим питањем, према Правилнику о основним академским студијама Природно-математичког факултета у Нишу.

Прилози за стандард 1:
Прилог 1.1. Публикација установе (у штампаном или електронском облику,  сајт институције).