Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за физику

   Основне академске студије

СТАНДАРД 11 : КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА

Контрола квалитета студијског програма спроводи се редовно и систематично путем самовредновања и спољашњом провером квалитета.

Наставници и сарадници Департмана за физику у свом раду посвећују посебну пажњу на квалитет укупног наставног процеса. У току реализације студијског програма се врши континуирано усавршавање наставника и сарадника, надоградња курикулума, набавка савремене стручне литературе и опреме неопходне за праћење најновијих сазнања из физике.

Контрола квалитета студијског програма спроводи се редовно од стране одговарајуће Комисије департмана за физику. Врши се анкетирање студената на крају сваког семестра. Резултати анкета се анализирају на Већу департмана, доносе се одговарајући предлози за отклањање уочених недостатака и побољшање квалитета студијских програма, који се затим упућују Наставо-научном већу и Комисије за обезбеђење квалитета Факултета.

Табеле и Прилози за стандард 11:

Табела 11.1 Листа чланова комисије организационих јединица задужених за квалитет на Установи и на Департману.


Табела 11.2. Листа чланова Одбора за квалитет, ако постоји.

Прилог 11.1. Извештај о резултатима самовредновања Установе; Извештај о самовредновању студијског програма..
Прилог 11.2. Јавно публикован документ – Политика обезбеђења квалитета- Установе.
Прилог 11.3. Правилник о уџбеницима на Установи.
Прилог 11.4. Извод из Статута Установе којим се регулише оснивање и делокруг рада организационих јединица задужених за квалитет (комисије за квалитет...).