Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за физику

   Основне академске студије

СТАНДАРД 5 : КУРИКУЛУМ

Курикулум студијског програма садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и модула и њихов опис. Основна изборност уметничких студија уграђена је у главни предмет.

Студијски програм ОАС Физика садржи 31 предмет, распоређених у 6 семестара, чијим полагањем студент остварује најмање 180 ЕСПБ. Расподела ЕСПБ по семестрима је: први 29, други 31, трећи 32, четврти 28, пети и шести по 30. Укупан број ЕСПБ у свакој години студија је 60.
У структури студијског програма ОАС Физика академско-општеобразовни предмети заступљени су са 14,44 % (26 ЕСПБ), теоријско-методолошки са 22,22 % (40 ЕСПБ), научно-стручни са 33,89 % (61 ЕСПБ) и стручно-апликативни са 29,44 % (53 ЕСПБ).
Од укупног броја предмета, 23 су обавезна и 8 изборних. Унутар изборних блокова, студент бира најмање један од 2 или 3 понуђена предмета, којих има 19 на студијском програму. Њиховим полагањем се остварује најмање 23,33 % (42 ЕСПБ) од укупног броја ЕСПБ бодова.
Број часова активне наставе на студијском програму је од 690 до 750 часова годишње: у првој 736 часова, у другој 765 часова и у трећој од 690 до 750 часова. Број часова активне наставе на недељном нивоу се креће од 23 до 29: у првом семестру је 24, у другом 25, у трећем 28, у четвртом 23, у петом од 25 до 27 и у шестом од 27 до 29. Број часова предавања је од 360 до 375 на годишњем нивоу (375, 375 и 360 часова по годинама), што чини од 50 % до 52 % часова активне наставе.
У последњој години студијског програма реализује се стручна пракса од 90 сати и 3 ЕСПБ. Стручна пракса се изводи у привредним организацијама, јавним институцијама, научно-истраживачким институцијама или високошколским установама са којима факултет има склопљене уговоре.
Студенти имају могућност да полагањем три изборна предмета (Психологија, Педагогија и Основе методике наставе физике) остваре 17 ЕСПБ из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и да касније, на мастер студијама, овај број ЕСПБ допуне до 30 ЕСПБ и 6 ЕСПБ школске праксе.

Табеле и Прилози за стандард 5:
Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија.
Tабелa 5.1 a. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за основне струковне студије (ОСС), специјалистичке струковне студије (ССС) и основне академске студије (ОАС).
Tабелa 5.1б.  Распоред предмета по семестрима и годинама студија за  за студије другог степена студија: МАС, МСС и САС.
Tабелa 5.1в. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за  интегрисане студије
Табела 5.2. Спецификација  предмета.
Табела 5.2.а. Књига предмета - студијски програм  (назив програма)
Табела 5.3  Изборна настава на студијском  програму.
Табела 5.4. Листа предмета на студијском програму првог нивоа, по типу предмета: (Академско-општеобразовни предмети,  Теоријско-методолошки предмети, Научно, односно уметничко стручни, Стручно апликативни и Стручни, односно уметничко-стручни предмети) 
Извештај 1. Извештај о структури студијског програма (овај извештај следи из електронског формулара и формира се након уноса и обрачуна свих података у електронском формулару) формулара).
Блок табела  5.1.  Студијски програм са изборним подручјем-модулима.
Прилог 5.1. Књига предмета (у документацији  и на сајту институције).
Прилог 5.2. Одлука о прихватању студијског програма од стране стручних органа високошколске установе.
Прилог 5.3. Програм научноистраживачког односно уметничко истраживачког рада  (уз захтев за акредитацију студијског програма другог степена, мастер акдемских студија).
Прилог. 5.4. Решење о акредитацији научноистраживачке организације рада  (уз захтев за акредитацију студијског програма другог степена, мастер акдемских студија).