Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за физику

   Основне академске студије

СТАНДАРД 8 : ОЦЕЊИВАЊЕ И НАПРЕДОВАЊЕ СТУДЕНАТА

Оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада студената и на основу поена стечених у испуњавању предиспитниџ обавеза и полагањем испита.

Полагањем испита из појединачних предмета студијског програма ОАС Физика студенти стичу број ЕСПБ бодова, који је додељен сваком од предмета и који је у складу са радним оптерећењем студената. Успешним полагањем свих предмета предвиђених студијским програмом, студенти стичу најмање 180 ЕСПБ бодова.
Рад студената континуирано се прати у току наставе на сваком од предмета студијског програма и њихово оцењивање је резултат успешности савладавања предиспитних обавеза и завршног испита из датог предмета. Предиспитне обавезе дефинисане су књигама предмета и обухватају ангажованост студената на предавањима и вежбама, израду домаћих задатака, израду и одбрану семинарских радова и полагање колоквијума (или неке од набројаних активности). Испуњавањем предиспитних обавеза студенти остварују од 30 до 70 поена од могућих 100 поена, што је у складу са Законом о високом образовању, који дефинише минимални и максимални број поена које студенти могу добити на предиспитним обавезама. Завршни испит за сваки од предмета на студијском програму ОАС Физика такође је дефинисан књигом предмета и састоји се од усменог или писменог и усменог дела или практичног и усменог дела.
Оцене студената на предметима одређене су укупним бројем поена које студенти стичу на појединим предметима и изражавају се целобројним вредностима од 5 (није положио) до 10 (одличан). Усклађеност оцене са бројем остварених поена дефинисана је одговарајућим чланом Правилника о основним академским студијама Факултета.
Напредовање студената на студијском програму прати Комисија за контролу квалитета студијског програма ОАС Физика. Комисија прегледа статистичке извештаје о пролазности студената на сваком предмету појединачно. Комисија такође прегледа извештаје о остварености предиспитних обавеза на сваком предмету, уз сарадњу сваког наставника. На основу прикупљених података, Комисија прави извештај који садржи: проценат остварености предиспитних обавеза за сваки предмет појединачно, пролазност студената на сваком предмету појединачно, као и просечну оцену студената остварену на сваком предмету појединачно. Овај извештај саопштава се Већу Департмана за физику, као и Наставно-научном већу ПМФ-а у Нишу. Веће Департмана за физику предлаже, а Наставно-научно веће доноси мере за побољшање резултата по свакој ставки појединачно.

Табеле и Прилози за стандард 8:
Табела 8.1. Збирна листа поена по предметима које студент стиче кроз рад у настави и полагањем предиспитних обавеза као и на испиту.
Табела 8.2. Статистички подаци о напредовању студената на студијском програму.
Прилог 8.2. Књига предмета - (у документацији  и на сајту институције).