Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за физику

   Основне академске студије

СТАНДАРД 6 : КВАЛИТЕТ, САВРЕМЕНОСТ И МЕЂУНАРОДНА УСАГЛАШЕНОСТ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Студијски програм је усклађен са савременим светским токовима и стањем струке, науке и уметности у одговарајућем образовно-научном, односно уметничко-образовном пољу и упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским установама, а посебно у оквиру европског образовног простора.

Студијски програм ОАС Физика је осмишљен тако да студентима пружа могућност стицање основних, свеобухватних и савремених знања из физике на датом нивоу студија. Она су довољна за наставак школовања на неком од модула студијског програма МАС Физика који се реализује на Факултету или на неком од одговарајућих студијских програма на некој другој високошколској установи.

Студијски програм усклађен је, између осталих, са следећим акредитованим програмима иностраних високошколских установа: 1) смер физика у оквиру студијског пр


ограма Физика на Факултету за математику и физику Универзитета у Љубљани, 2) студијски програм Физика на Универзитету Гете у Франкфурту на Мајни, 3) студијски програм Физика Факултета за физику Универзитета у Крајови.

Обавезни предмети на студијском програму ОАС Физика представљају стандард за основне академске студије и налазе се у курикулумима студијских програма на већини универзитета и факултета у Европи. Изборни предмети на студијском програму омогућавају студентима су прилагођени наставним програмима физике у основним и средњим школама, као и практичним применама у медицини и индустрији, у различитим савременим техничко-технолошким процесима. 

Студијски програм ОАС Физика траје 3 године и омогућава студенту добијање 180 ЕСПБ, као што је то на већини факултета и универзитета у Европи и свету. Конкурсом Универзитета у Нишу за упис студената у прву годину основних академских студија, Правилником о основним академским студијама Факултета и Статутом Факултета и Универзитета дефинисани су: 1) услови уписа на студијски програм, 2) минимални број остварених ЕСПБ у току школске године, које студенти остваре полагањем испита, потребан за прелаз у наредну школску годину као буџетских студената, 3) број ЕСПБ које студенти могу донети полагањем испита са одговарајућих других студијских програма као и могућност реализације дела студијског програма на другој високошколској установи, 4) број од најмање 180 ЕСПБ за добијање дипломе. Наведени документи и прописи у складу су са европским стандардима.

Прилози за стандард 6:
Прилог 6.1, 6.2, 6. 3. Документација о најмање три акредитована инострана програма, са којим је програм усклађен.
Прилог 6.4. Студијски програма Физика на Факултету за математику и физику Универзитета у Љубљани
Прилог 6.4. Студијски програм Физика на Универзитету Гете у Франкфурту на Мајни
Прилог 6.4. Студијски програм Физика Факултета за физику Универзитета у Крајови