Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за физику

   Основне академске студије

СТАНДАРД 2 : СВРХА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Студијски програм има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему, доступну јавности.

Сврха студијског програма Физикa на основним студијама је висококвалитетно образовање студената и њихово оспособљавање за успешно обављање академских и стручних послова из области физике, кроз образовни систем заснован на континуираном интелектуалном и практичном раду. Стицањем знања, развијањем и изграђивањем вештина из области физике студент стиче тражене компетенције неопходне у савременом друштву, чији је развој заснован на новим технологијама, материјалима, еколошким и обновљивим изворима енергије.
Студенти своје вештине и знања стичу кроз реализацију студијског програма у трогодишњем трајању (шест семестара), уз најсавременији наставни процес применом интерактивне теоријске и практичне наставе уз лабораторијске и рачунске вежбе у складу са универзитетским образовањем у Европи. Посебан акценат током реализације студијског програма се ставља на развијање вештина комуникације у интеракцији и сарадњи са другима, што је предуслов за успешан тимски рад и реализацију мешовитих истраживачких и развојних  пројеката. 

Реализацијом студијског програма постиже се:
 • довољно опште академско образовање да се може наставити рад у различитим областима савремене науке и технике уопште;
 • увођење нових садржаја образовања;
 • наставак образовања ученика средњих школа;
 • оспособљавање за наставак образовања на вишим нивоима академских студија;
 • обезбеђење укључивања на студијске програме других образовних високошколских установа у земљи и иностранству у складу са Болоњском декларацијом;
 • стицање диплома и квалификација усклађених са европским стандардима.

 • Постојање студијског програма Физика на Природно-математичком факултету у Нишу је у складу са основним задацима и циљевима факултета на коме се школују стручњаци из природних (хемија, биологија) и математичких наука.

  Прилози за стандард 2:
  Прилог 1.1. Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције).