Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за физику

   Основне академске студије

СТАНДАРД 10 : ОРГАНИЗАЦИОНА И МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА

За извођење студијског програма обезбеђују се одговарајући људски, просторни, техничко-технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру студијског програма и предвиђеном броју студената.

Укупна површина предвиђена за извођење наставе на Факултету је око 7200 м2 што одговара захтеву од 4 м2 бруто простора по студенту. Настава се на Департману за физику изводи у 9 учионица, 16 студентских и три компијутерске лабораторије. Постојећи техничко-технолошки ресурси задовољавају критеријуме опремљености, везане за стандарде квалитетног извођења наставе. Студентима је на располагању и богат фонд библиотеке Факултета са више од 110 библиотечких јединица релевантних за реализацију студијског програма. Поред светски прихваћених старијих издања на располагању је и већи број уџбеника новијег датума чији су аутори наставници Департмана за физику и Факултета, као и савременија инострана издања.

Табеле и Прилози за стандард 10:
Табела 10.1. Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи настава на студијском програму:
Табела 10.2. Листа опреме за извођење студијског програма.
Табела 10.3. Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм.
Табела 10.4. Листа уџбеника  доступна студентима на студијском програму.
Табела 10.5. Покривеност обавезних предмета литературом (књигама, збиркама, практикумима.., које се налазе у библиотеци или их има у продаји.
Прилог 10.1. Доказ о власништву,  уговори о коришћењу или уговори о закупу.
Прилог 10.2. Извод из књиге инвентара.
Прилог 10.3. Доказ о поседовању информационе технологије, броја интернет прикључака и сл. (ови прилози су исти као прилози који се дају у документацији за акредитацију установе, уз програм се прилажу само у електронској верзији).