Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за физику

   Основне академске студије

СТАНДАРД 3 : ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Студијски програм има јасно дефинисане циљеве.

Циљ студијског програма Физика је образовање и оспособљавање студената за примену научно-стручних знања и вештина из физике потребних за рад у широком спектру области, индустријским и истраживачким лабораторијама, за укључивање у реализацију теоријских, примењених и мешовитих истраживања, самостално или у тиму истраживача различитих профила.
Крајњи циљ овог студијског програма је да студенти по његовом завршетку стекну компетенције и знања неопходне за:

 • наставак виших нивоа образовања;
 • практична лабораторијска обука са свим елементима креативног рада студената;
 • флексибилан модел основних академских студија према потребама студената (одабирањем изборних предмета);
 • постизање образовне мобилности студената;
 • усклађеност са поставкама болоњског процеса образовања;
 • оспособљеност за самостално налажење и коришћење извора информација;
 • развијање свести о даљем професионалном усавршавању;
 • коришћење опреме, инструмената и уређаја релевантних за примену физике;
 • професионалну примену свог знања;
 • подизање нивоа опште способности (комуникација кроз усмена и писмена излагања, коришћење информационих технологија), кроз читав програм а посебно кроз израду семинарских радова на завршној години студија;
 • подизање нивоа предметно-специфичних способности кроз решавање практичних проблема, теоријских и експерименталних уз коришћење научне методологије,  применом одговарајућих теоријских модела или радом у лабораторији уз коришћење одређене лабораторијске опреме.
 • Прилози за стандард 3:
  Прилог 1.1. Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције).