Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за физику

   Основне академске студије

СТАНДАРД 7 : УПИС СТУДЕНАТА

Високошколска установа у складу са друштвеним потребама и својим ресурсима уписује студенте на одговарајући студијски програм на основу успеха у претходном школовању и провере њиховог знања, склоности и способности.

У прву годину основних академских студија Физика Факултет ће уписивати 32 студента (1 нормативна група за предавања, 2 нормативне групе за вежбе и 2 нормативне групе за друге облике наставе). За све три године студија предвиђенo је укупно 96 студената, што одговара расположивим просторним и кадровским могућностима Факултета.

Упис кандидата на студијски програм ОАС Физика врши се у складу са Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Нишу, Статутом Факултета и Правилником о упису студената на студијске програме Универзитета у Нишу.

У прву годину студијског програма ОАС Физика могу се уписати кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем трајању стечено у гимназији или одговарајућој средњој стручној школи. Кандидати могу освојити укупно највише 100 бодова: на основу успеха у средњој школи они могу добити највише 40 бодова, а на основу положене матуре, или пријемног испита из Физике, могу стећи највише 60 бодова. Рангирање кандидата врши се према укупном броју остварених бодова. Рангирање кандидата, као и спровођење пријемног испита, врши Комисија коју одређује Наставно-научно веће Факултета на предлог Већа Департмана за физику.

Кандидати се могу уписати у статусу студената који се финансирају из буџета уколико остваре више од 50 бодова и на коначној ранг листи се налазе до броја утврђеног за упис студената који се финансирају из буџета. Кандидати се могу уписати у статусу студената који се сами финансирају уколико остваре више од 30 бодова и на коначној ранг листи се налазе до броја утврђеног за упис студената који се сами финансирају.

Детаљи и ближи услови за упис кандидата на студијски програм ОАС Физика налазе се у Заједничком конкурсу за упис студената у прву годину основних академских, интегрисаних академских и основних струковних студија на факултетима Универзитета у Нишу, који објављује Универзитет у Нишу на основу Закона о високом образовању, Одлуке Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, академских и интергисаних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република и Одлукe Сената Универзитета у Нишу о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се сами финансирају.

Табеле и Прилози за стандард 7:
Табела 7.1.  Преглед броја студената који су уписани на студијски програм у текућој и претходне две године.
Табела 7.2.  Преглед броја студената који су уписани на студијски програм по годинама студија у текућој школској години.
Прилог 7.1. Конкурс за упис студената;
Прилог 7.2. Решење о именовању комисије за пријем студената.
Прилог 7.3. Услови уписа студената и Правилник о упису студената на студијске програме Универзитета у Нишу