Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за физику

   Основне академске студије

СТАНДАРД 9 : НАСТАВНО ОСОБЉЕ

За реализацију студијског програма обезбеђено је наставно особље са потребним научним, уметничким и стручним  квалификацијама.

У реализацији наставног процеса на студијском програму ОАС Физика учествује наставно особље са потребним научним и стручним квалификацијама.

Предавања изводи 30 наставника у следећим звањима: наставник страног језика, доцент, ванредни професор и редовни професор. Од тог броја је 25 са пуним радним временом. Просечно оптерећење наставника на студијском програму је 2,00 часа, док се појединачна оптерећења наставника крећу од 1,00 до 4,50 часа активне наставе недељно. Број часова предавања, које изводе наставници са пуним радним временом, чини 93,75 % укупног броја часова предавања на студијском програму.

Избор наставника врши се у складу са следећим документима Универзитета у Нишу: Ближи критеријуми за избор у звања на


ставника („Гласник Универзитета у Нишу” бр. 3/2017) и Правилник о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу”, бр. 2/2018).

У реализацији вежби и других облика наставе, поред 10 наставника, учествује и 18 сарадника Факултета у звањима асистента, истраживача приправника, истраживача сарадника, стипендиста МПНТР Србије. Просечно оптерећење сарадника је 2,92 часова, док се појединачна оптерећења сарадника крећу од 0,5 до 10 часова активне наставе недељно. Избор сарадника врши се у складу са Статутом Факултета и Статутом Универзитета у Нишу.

Табеле и Прилози за стандард 9:
Табела 9. 0. Укупни подаци о наставном особљу у установи  (листа се формира приликом уноса података у електронски формулар, установа је обавезна да у ову табелу унесе све податке који се траже).
Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
Табела 9.1.а. Kњига наставника - студијски програм.....(назив програма)
Табела 9.2. Листа ангажованих наставника са пуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ.
Табела 9.3. Листа наставника ангажованих са непуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ.
Табела 9.4. Листа осталих ангажованих наставника  - допунски рад  на студијском програму/свим програмима/друга ВУ.
Табела 9.5.  Листа сарадника ангажованих са пуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ.
Табела 9.6.  Листа сарадника ангажованих са непуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ.
Табела 9.7. Листа осталих ангажованих сарадника - допунски рад на студијском програму/свим програмима/друга ВУ.
Табела 9.8. Збирни преглед броја свих наставника по областима,  и ужим научним или уметничким областима ангажованих на студијском програму/ свим програмима/друга ВУ.
Прилог 9.1. Изводи из електронске базе података (ЕБП) пореске управе републике Србије (ПУРС) са потписом и печатом и то у електронској и папирној форми уз Захтев.
Прилог 9.2. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, наставника са пуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ.
Прилог 9.3. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, наставника са непуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ.
Прилог 9.4. Уговори оангажовању, избори у звања, дипломе, сагласности и изјаве, наставника  - допунски рад  на студијском програму/свим програмима/друга ВУ.
Прилог 9.5. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, сарадника са пуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ.
Прилог 9.6. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, сарадника са непуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ.
Прилог 9.7. Уговори о ангажовању, избори у звања, дипломе, сагласности и изјаве сарадника  - допунски рад  на студијском програму/свим програмима/друга ВУ.
Прилог 9.8. Правилник о избору наставног особља на Установи.
Прилог 9.9. Уговори о ангажовању наставника из иностранства  на студијском програму; 
Прилог 9.10. Одлука Сената и Савета о избору гостујућег професора.
Прилог 9.11. Доказ о боравку за стране држављане издат од надлежног органа.