Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за физику

   Основне академске студије

Увод

Назив студијског програма:

Физика

Високошколска установа у којој се изводи студијски програм:

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ, УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

Образовно – научно/образовно – уметничко поље:

Природно-математичке науке

Научна, стручна или уметничка област:

Физичке науке

Врста студија:

Основне академске студије

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима:

180

Назив дипломе:

ФИЗИЧАР

Дужина студија:

3 године, односно 6 семестара, односно
остварених 180 ЕСПБ бодова

Година у којој је започела реализација студијског програма:

2009.

Година када ће започети реализација студијског програма (ако је програм нов):

 

Број студената који студира по овом студијском програму:

71

Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм:

32x3

Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела (навести ког):

 

Језик на коме се изводи студијски програм:

Српски

Година када је програм акредитован:

2008. и 2014.

Web адреса на којој се налазе подаци о студијском програму:

https://www.pmf.ni.ac.rs/departman/fizika/

Web адреса на којој се налазе подаци о студијском програму:

www.pmf.ni.ac.rs