Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за хемију

   Мастер академске студије

   Хемија

СТАНДАРД 10 : ОРГАНИЗАЦИОНА И МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА

За извођење студијског програма обезбеђују се одговарајући људски, просторни, техничко-технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру студијског програма и предвиђеном броју студената.

За извођење студијског програма Хемија на мастер академским студијама на располагању је укупно 2215,59 m2 простора. Од тога: 1187,56 m2 учионичког простора, 229,11 m2 компјутерских лабораторија и 713,12 m2 лабораторија. За извођење наставе постоји одговарајућа техника: видео бимови, лаптоп рачунари, интерактивна и графичка табла. За извођење лабораторијских вежби студентима су на располагању најсавременији инструменти: NMR, GC/MS, GC/MS/TQ, HPLC, ICP/AES, ESR, AAS, FTIR микроскоп, UV/VIS спектрофотометар. Студентима је на располагању велики број умрежених PC рачунара, веб и мејл сервер. Такође, постоји и бежични интернет, као и EDUROAM. Библиотека располаже са преко 100 библиотечких јединица релевантних за извођење студијског програма.

Табеле и Прилози за стандард 10:

Табела 10.1. Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи настава на студијском програму:
Табела 10.2. Листа опреме за извођење студијског програма.
Табела 10.3. Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм.
Табела 10.4. Листа уџбеника  доступна студентима на студијском програму.
Табела 10.5. Покривеност обавезних предмета литературом (књигама, збиркама, практикумима.., које се налазе у библиотеци или их има у продаји.
Прилог 10.1. Доказ о власништву,  уговори о коришћењу или уговори о закупу.
Прилог 10.2.Извод из књиге инвентара.
Прилог 10.3. Доказ о поседовању информационе технологије, броја интернет прикључака и сл. (ови прилози су исти као прилози који се дају у документацији за акредитацију установе, уз програм се прилажу само у електронској верзији).