Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за хемију

   Мастер академске студије

   Хемија

СТАНДАРД 9 : НАСТАВНО ОСОБЉЕ

За реализацију студијског програма обезбеђено је наставно особље са потребним научним, уметничким и стручним  квалификацијама.

У реализацији Мастер студијског програма Хемија учествује 33 наставника; 30 у радном односу на факултету и 3 наставника ангажована са других факултета Универзитета у Нишу, као и 8 сарадника, од којих 1 ван радног односа. Оптерећење наставника Факултета на овом студијском програму је од 0,50 до 5,07. Наставници других факултета изводе наставу на специфичним обавезним предметима на модулу професор хемије (педагогија и психологија), као и на изборном предмету - енглески језик. Стално запослени наставници на ПМФ-у (100%) изводе 96,41% активне наставе, 3 наставника са других факултета по уговору реализују 3,59% активне наставе.
У реализацији вежби и других облика наставе (лабораторијске вежбе) учествују наставници, асистенти и студенти докторских академских студија у истраживачким звањима.
Наставници су бирани у складу са Законом о високом образовању, Статутом Факултета и Ближим критеријумима за избор у звања наставника. Стручну праксу на модулу Професор хемије изводе наставници уз учешће наставника/професора школа у којима се иста реализује.
За сараднике у звању асистента су бирани студенти докторских академских студија који су претходне степене студија завршили са просеком већим од осам (8) и сви су запослени на ПМФ-у, као и студенти докторских академских студија у истраживачким звањима. Исти су укључени у научноистраживачки рад и имају публиковане радове са SCI/SCIe листе.

Табеле и Прилози за стандард 9:
Табела 9. 0. Укупни подаци о наставном особљу у установи  (листа се формира приликом уноса података у електронски формулар, установа је обавезна да у ову табелу унесе све податке који се траже).
Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
Табела 9.1.а.Kњига наставника - студијски програм МАС Хемија
Табела 9.2. Листа ангажованих наставника са пуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ.
Табела 9.3. Листа наставника ангажованих са непуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ.
Табела 9.4. Листа осталих ангажованих наставника  - допунски рад  на студијском програму/свим програмима/друга ВУ.
Табела 9.5.  Листа сарадника ангажованих са пуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ.
Табела 9.6.  Листа сарадника ангажованих са непуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ.
Табела 9.7. Листа осталих ангажованих сарадника - допунски рад на студијском програму/свим програмима/друга ВУ.
Табела 9.8. Збирни преглед броја свих наставника по областима,  и ужим научним или уметничким областима ангажованих на студијском програму/ свим програмима/друга ВУ.
Прилог 9.1. Изводи из електронске базе података (ЕБП) пореске управе републике Србије (ПУРС) са потписом и печатом и то у електронској и папирној форми уз Захтев.
Прилог 9.2. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, наставника са пуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ.
Прилог 9.3. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, наставника са непуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ.
Прилог 9.4. Уговори оангажовању, избори у звања, дипломе, сагласности и изјаве, наставника  - допунски рад  на студијском програму/свим програмима/друга ВУ.
Прилог 9.5. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, сарадника са пуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ.
Прилог 9.6. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, сарадника са непуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ.
Прилог 9.7. Уговори о ангажовању, избори у звања, дипломе, сагласности и изјаве сарадника  - допунски рад  на студијском програму/свим програмима/друга ВУ.
Прилог 9.6. Правилник о избору наставног особља на Установи.
Прилог 9.7. Уговори о ангажовању наставника из иностранства  на студијском програму; 
Прилог 9.8. Одлука Сената и Савета о избору гостујућег професора.
Прилог 9.9. Доказ о боравку за стране држављане издат од надлежног органа.