Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за хемију

   Мастер академске студије

   Хемија

СТАНДАРД 2 : СВРХА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Студијски програм има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему, доступну јавности.


У процесу реализације студијског програма, студенти продубљују постојећа и стичу нова знања и вештине. Студентима се пружа могућност да прате најновије трендове у учењу и практичном раду усаглашене са одговарајућим студијским програмима у свету. Критичко размишљање, активно учешће и иницијатива у планирању и реализацији експеримената су особине које се код студената подстичу и развијају у наставном процесу. Кроз континуално праћење и вредновање њиховог рада од стране наставника и сарадника, студенти се образују да критички процењују не само свој рад, већ и рад и идеје других. Такође, студијски програм мастер академских студија оспособљава студенте да компетентно планирају и организују, како самосталан, тако и тимски рад, заснован на ваљаним професионалним основама и стручној комуникацији. Поред тога, овај студијски програм омогућава студентима да у одређеној мери, бирајући изборне предмете у складу са својим жељама и интересовањима, самостално креирају своје студије. Ближим упознавањем са принципима експерименталног и истраживачког рада, усавршавањем вештина претраживања литературе, преношења знања на друге и критичке анализе савремених истраживачких проблема повећају своје шансе за запошљавање и/или уписивањe на докторске академске студије.
Сврха студијског програма мастер академских студија у складу је са основним задацима и циљевима Природно-математичког факултета у Нишу, одређеним општим актима Природно-математичког фaкултета, као и са циљевима високог образовања, одређеним Законом о високом образовању.
Даље, сврха овог студијског програма усклађена је и компатибилна са студијским програмима других факултета у пољу природних и математичких наука у региону и савременим образовним концептима у Европској унији. На овај начин, студијски програм мастер академских студија омогућава студентима мобилност у регионалном и европском образовном простору. Поред тога, овај студијски програм води рачуна и о специфичним потребама средине у којој Природно-математички факултет у Нишу обавља своју делатност, омогућавајући студентима да, стичући потребна знања и вештине, добију могућност запошљавања, професионалног напредовања и даљег школовања, како у Србији, тако и ширем региону и Европској унији.

Прилози за стандард 2:
Прилог 1.1. Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције).