Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за хемију

   Мастер академске студије

   Хемија

СТАНДАРД 6 : КВАЛИТЕТ, САВРЕМЕНОСТ И МЕЂУНАРОДНА УСАГЛАШЕНОСТ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Студијски програм је усклађен са савременим светским токовима и стањем струке, науке и уметности у одговарајућем образовно-научном, односно уметничко-образовном пољу и упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским установама, а посебно у оквиру европског образовног простора.

Студијски програм Хемија, на мастер академским студијама, омогућава студентима надоградњу теоријског и практичног знања из различитих области хемије укључујући и наставу хемије. Постојање модула Истраживање и модула Професор хемије, као и велики број изборних предмета на овом студијском програму, пружа студентима значајну могућност избора уже области хемије, у оквиру које се опредељују да раде мастер рад.
Структура програма мастер академских студија Хемија је усаглашена са стандардима и захтевима европског образовног простора. Усаглашеност се огледа, пре свега, у условима уписа. Студије могу уписати лица са завршеним основним академским студијама из области хемије, или неког сродног студијског програма. Сви предмети су једносеместрални. Студије трају две године и њиховим завршетком се остварује 120 ЕСПБ бодова. Усвојени систем преноса бодова омогућава прелаз и наставак студија на високошколским институцијама у земљи и иностранству са компатибилним програмима, имајући у виду и услове стицања дипломе.
Програм мастер академских студија је упоредив са акредитованим студијским програмима другог нивоа студија на иностраним факултетима од којих, наводимо:

1. Graz University of Technology, Faculty of Technical Chemistry, Chemical and Process Engineering and Biotechnology, Austrija
https://www.tugraz.at/en/studying-and-teaching/degree-and-certificate-programmes/masters-degree-programmes/chemistry/

2. University of Warsaw, Faculty of Chemistry, Poljska
http://www.chem.uw.edu.pl/en/studies/master-studies-in-chemistry-in-english/

3. University of Ljubljana, Faculty of Chemistry and Chemical Technology, Slovenija
https://www.fkkt.uni-lj.si/en/study/

Студијски програм је компатибилан са студијским програмима наведених факултета и усаглашен са The Chemistry "Euromaster" усвојен од стране ECTNA Administrative Council, 2019. године (http://ectn.eu/wp-content/uploads/2019/03/1-euromaster_guidelines-19_01.pdf).

Прилози за стандард 6:
Прилог 6.1, 6.2, 6. 3. Документација о најмање три акредитована инострана програма, са којим је програм усклађен.
Прилог 6.4. Pdf документ курикулума акредитованих иностраних студијских програма са којима је студијски програм усклађен (листа предмета).