Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за хемију

   Мастер академске студије

   Хемија

СТАНДАРД 3 : ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Студијски програм има јасно дефинисане циљеве.


Основни циљеви студијског програма Хемија мастер академских студија су: стицање теоријских знања и вештина, примена стечених знања и вештина у различитим областима хемије у привредним и развојним институцијама, у основном и средњем образовању и припрема за наставак школовања на вишим нивоима студија и образовање током читавог живота.
Студијски програм има следеће циљеве:
 • Да се кроз савремене методе наставе, самосталан и тимски рад, омогући стицање теоријских знања и стручних способности, које обухватају овладавање сложенијим појмовима и законитостима из области хемије;
 • Oмогућавање студентима да, одабиром изборних предмета сходно својим могућностима и афинитетима, активно учествују у креирању сопственог образовања;
 • Оспособљавање студената да користе стручну литературу из различитих извора;
 • Омогућавање студентима да стекну рутину у примени како класичних тако и савремених метода и техника у различитим експерименталним областима хемије;
 • Обучавање студената за рад на високософистицираним инструментима за хроматографске, спектроскопске, електрохемијске методе анализе реалних узорака;
 • Коришћење савремених видова обраде и приказивања резултата;
 • Оспособљавање студената да критички размишљају, анализирају чињенице и усвајају етичке принципе у науци;
 • Усвајање значајних етичких, педагошких и методичких принципа који ће студентима да  омогући успешан рад у образовним институцијама;
 • Развијање могућности успешне презентације стеченог знања применом класичних и савремених наставних метода и средстава;
 • Обезбеђивање основе за наставак школовања на докторским академским студијама из хемије или сродних дисциплина на домаћим или на страним универзитетима.
 • Прилози за стандард 3:
  Прилог 1.1. Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције).