Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за хемију

   Мастер академске студије

   Хемија

СТАНДАРД 7 : УПИС СТУДЕНАТА

Високошколска установа у складу са друштвеним потребама и својим ресурсима уписује студенте на одговарајући студијски програм на основу успеха у претходном школовању и провере њиховог знања, склоности и способности.

Према расположивим просторним и кадровским могућностима факултета и пројектованим потребама града Ниша или југоисточне Србије која гравитира према Универзитету у Нишу, на студије Мастер академских студија Хемије ПМФ уписује 32 студента. Сви наставници ангажовани на овом студијском програму су запослени на ПМФ-у са 100% радног времена.
Предлог броја студената по студијским програмима усваја Наставно-научно веће ПМФ-а и упућује Универзитету.
Универзитет објављује заједнички конкурс за упис на мастер академске и докторске академске студије након доношења Одлуке Владе Републике Србије о броју студената који се финансирају из буџета и Одлуке Сената Универзитета. Конкурс за упис студената се објављује у средствима јавног информисања и на сајту Универзитета у Нишу и сајту ПМФ-а.
У конкурсу за упис на прву годину мастер академских студија, за сваки студијски програм наводи се број кандидата који ће бити финансиран из буџета и број самофинансирајућих кандидата, услови за упис, листa докумената које кандидат подноси, критеријуми рангирања, висина школарине за кандидате за самофинасирајуће студенте, поступак спровођења пријемног испита и рангирања кандидата, листа докумената и процедура уписа.
Процедура, правила и услови уписа су дефинисани Правилником о упису студената на студијске програме Универзитета у Нишу и Правилником о мастер академским студијама Природно-математичког факултета у Нишу. Правилник о упису студената на студијске програме Универзитета у Нишу садржи критеријуме који се тичу услова за упис у прву годину мастер академских студија и поступке за пријављивање и упис кандидата. Према овом Правилнику, у прву годину мастер академских студија може се уписати лице:

 • које има завршене одговарајуће или сродне акредитоване основне академске студије, и остварених најмање 180 ЕСПБ бодова;
 • које има завршене одговарајуће или сродне четворогодишње или интегрисане студије пре ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 76/2005);
 • које студира одговарајуће студије по наставним плановима и програмима који су важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 76/2005). Ово лице мора имати положене испите на претходним студијама који носе најмање 180 ЕСПБ бодова.
 • Правилник о мастер студијама Природно-математичког факултета у Нишу садржи: оквирне садржаје пријемног испита, одговарајуће и сродне студијске програме за упис сваког студијског програма, правила полагања пријемног испита, начин и поступак утврђивања редоследа кандидата на ранг-листи, надлежности Комисије за упис.
  Наставно-научно веће Факултета образује комисију за упис сваког студијског програма. Задатак комисије је да састави тестове за полагање пријемног испита, прегледа тестове, додели сваком кандидату одговарајући број поена и формира јединствену и коначну ранг листу за упис сваког студијског програма.

  Наставно-научно веће Факултета формира и Централну комисију за упис, која координира рад свих комисија.

  Табеле и Прилози за стандард 7:
  Табела 7.1.  Преглед броја студената који су уписани на студијски програм у текућој и претходне две године.
  Табела 7.2. Преглед броја студената који су уписани на студијски програм по годинама студија у текућој школској години.
  Прилог 7.1. Конкурс за упис студената;
  Прилог 7.2. Решење о именовању комисије за пријем студената.
  Прилог 7.3. Услови уписа студената (извод из Статута институције, или други документ) - (прилози су исти као прилози који се дају у документацији за акредитацију установе, уз програм се прилажу само у електронској верзији). Институција је дужна да при упису на мастер студије води рачуна о претходно стеченим компетенцијама кандидата.