Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за хемију

   Мастер академске студије

   Хемија

СТАНДАРД 1 :СТРУКТУРА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Студијски програм садржи елементе утврђене законом (који се детаљно исказују у одговарајућим стандардима)


Назив студијског програма: Хемија - модул Истраживање; модул Професор хемије.
Циљеви студијског програма: Стицање теоријских  и пректичних знања и вештина, примена стечених знања и вештина у различитим областима хемије у привредним и развојним лабораторијама, у основном и средњем образовању  и  припрема за наставак школовања на вишим нивоима студија и образовање током читавог живота.
Врста студија: Мастер академске студије.
Исход процеса учења: општа и посебна теоријска и практична знања и вештине које студенту омогућавају компетентно и квалитетно обављање одређених послова у лабораторији, индустрији и школи, као и даље стручно усавршавање.
Академски назив: Мастер хемичар.
Услови за упис на студијски програм: Студијски програм може уписати студент који је завршио одговарајуће или сродне акредитоване основне академске студије и остварио најмање 180 ЕСПБ, као и студент који је завршио одговарајуће или сродне четворогодишње или петогодишње студије по правилима која су важила пре ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 76/2005).
Листа обавезних и изборних предмета са њиховим оквирним садржајем и бодовном вредношћу: Студијски програм Хемија, модул Истраживање обухвата 18 обавезних и 14 изборних предмета, од којих студент бира 7.

Обавезни предмети (ЕСПБ):
 • Виши курс неорганске хемије (5)
 • Одабрана поглавља органске хемије (5)
 • Физичко-хемијски принципи инструменталне анализе (6)
 • Методологија научноистраживачког рада (4)
 • Виши курс биохемије (5)
 • Виши курс индустријске хемије (5)
 • Виши курс физичке хемије (5)
 • Примена саврмених инструменталних метода у аналитичкој хемији (5)
 • Органска стереохемија (5)
 • Хемометрија (4)
 • Карактеризација неорганских једињења (5)
 • Стручна пракса (3)
 • Органске синтезе (8)
 • Рачунарска хемија (4)
 • Виши курс инструменталних метода у органској хемији (5)
 • Студијско истраживачки рад (4)
 • Предмет мастер рада (2)
 • Мастер рад (2)

 • Изборни предмети (ЕСПБ):
 • Енглески језик Б2 (4)
 • Ботаника (4)
 • Кинетика и катализа (5)
 • Хемија воде и отпадних вода (5)
 • Геохемија (6)
 • Биоаналитичка хемија (6)
 • Методе одвајања у хемији 2 (5)
 • Фитохемија (5)
 • Одабрана поглавља физичке хемије (6)
 • Фармацеутска хемија (6)
 • Анализа токсичних супстанци (6)
 • Механизми неорганских реакција (6)
 • Хемија површина и колоидна хемија (6)
 • Медицинска хемија (6)

 • Студијски програм Хемија, модул Професор хемије обухвата 19 обавезних и 12 изборних предмета, од којих студент бира 6.
  Обавезни предмети (ЕСПБ):
 • Виши курс неорганске хемије (5)
 • Виши курс органске хемије (5)
 • Одабрана поглавља инструменталне анализе (5)
 • Психологија (6)
 • Виши курс биохемије (5)
 • Виши курс индустријске хемије (5)
 • Виши курс физичке хемије (5)
 • Педагогија (6)
 • Методика наставе хемије 1 (6)
 • Школска пракса 1 (5)
 • Стручна пракса (3)
 • Одабрана поглавља органске хемије (5)
 • Методика наставе хемије 2 (4)
 • Школска пракса 2 (4)
 • Школски огледи 1 (4)
 • Школски огледи 2 (4)
 • Студијско истраживачки рад (4)
 • Предмет мастер рада (2)
 • Мастер рад (2)

 • Изборни предмети (ЕСПБ):
 • Енглески Б2 (4)
 • Нобелове награде у хемији (4)
 • Савремене методе учења хемије (7)
 • Неорганска једињења у медицини и фармацији (7)
 • Зелена аналитичка хемија (7)
 • Хемија у свакодневици (7)
 • Мониторинг животне средине (6)
 • Биоаналитичка хемија (6)
 • Фармацеутска хемија (6)
 • Механизми неорганских реакција (6)
 • Методе одвајања у хемји 2 (5)
 • Фитохемија (5)
 • Садржај свих предмета дат је у Књизи предмета.
  Начин извођења студија: Настава у школској години реализује се у два семестра, у трајању од пo 15 недеља. Настава из појединачних предмета се организују као једносеместрална, са просечним укупним оптерећењем студената у оквиру 40-часовне радне недеље током једног семестра, чиме укупан фонд часова активне наставе није мањи од 600 у току школске године. Студијски програм се реализује кроз различите облике активне наставе и ангажовања студената и предвиђа обавезу завршног рада.
  Трајање студија: 2 године (4 семестра).
  Предуслов за упис појединих предмета: Нема.
  Начин избора предмета из других студијских програма и услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија уређени су општим актима Факултета и Универзитета у Нишу.
  Обим студија: 120 ЕСПБ, по 60 ЕСПБ за сваку годину студија.

  Прилози за стандард 1:
  Прилог 1.1. Публикација установе (у штампаном или електронском облику,  сајт институције).