Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за хемију

   Мастер академске студије

   Хемија

Увод

Назив студијског програма:

Хемија

Високошколска установа у којој се изводи студијски програм:

Природно математички факултет

Образовно – научно/образовно – уметничко поље:

Природне науке

Научна, стручна или уметничка област:

Хемија

Врста студија:

Студије II нивоа-Мастер академске студије

 

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима:

120

Назив дипломе:

Мастер хемичар

Дужина студија:

4 семестра

Година у којој је започела реализација студијског програма:

2007

Година када ће започети реализација студијског програма (ако је програм нов):

2021

Број студената који студира по овом студијском програму:

20

Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм:

16

Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела (навести ког):

03.07.2020., Сенат Универзитета у Нишу

Језик на коме се изводи студијски програм:

Српски (енглески)

Година када је програм акредитован:

2007

Web адреса на којој се налазе подаци о студијском програму:

www.pmf.ni.ac.rs