Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за хемију

   Мастер академске студије

   Хемија

СТАНДАРД 11 : КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА

Контрола квалитета студијског програма спроводи се редовно и систематично путем самовредновања и спољашњом провером квалитета.

 

Контрола квалитета студијског програма спроводи се редовно и систематично путем самовредновања и спољашњом провером квалитета. Факултет има усвојену политику у обезбеђењу квалитета, а Правилником о вредновању квалитета студијских програма и установа Универзитета у Нишу дефинисана је улога свих чинилаца у овом процесу. Правилник обухвата контролу квалитета студијских програма, квалитет извођења наставе, квалитет обављања испита, пролазност студената на испитима, квалитет уџбеника и услова рада. Контрола квалитета подразумева и предузимање мера за отклањања уочених недостатака. Факултет има Правилник о уџбеницима. Самовредновање спроводи Комисија за обезбеђење квалиитета на начин и по поступку прописаним Правилником, у чему студенти активно учествују. Путем on-line анкетирања се вреднује квалитет студијских програма, наставници и организација наставе од стране


студената.

Табеле и Прилози за стандард 11:
Табела 11.1 Листа чланова комисије организационих јединица задужених за квалитет (Комисије за квалитет,...) на Установи.
Табела 11.2. Листа чланова Одбора за квалитет, ако постоји.
Прилог 11.1. Извештај о резултатима самовредновања Установе; Извештај о самовредновању студијског програма..
Прилог 11.2. Јавно публикован документ – Политика обезбеђења квалитета- Установе.
Прилог 11.3. Правилник о уџбеницима на Установи.
Прилог 11.4. Извод из Статута Установе којим се регулише оснивање и делокруг рада организационих јединица задужених за квалитет (комисије за квалитет...).