Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за хемију

   Мастер академске студије

   Хемија

СТАНДАРД 5 : КУРИКУЛУМ

Курикулум студијског програма садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и модула и њихов опис. Основна изборност уметничких студија уграђена је у главни предмет.

Опис (највише 300 речи)

Студијски програм Хемија на мастер академским студијама траје две године (четири семестра) и има укупно 120 ЕСПБ. Реализује се преко два модула: модул Истраживање и модул Професор хемије који имају заједничке предмете у износу од 48/180 од укупног броја ЕСПБ бодова.
Сваки предмет носи одређен број ЕСПБ, датих у књизи предмета 5.2.а. Сви предмети имају јасно дефинисан циљ, исход, садржај, методе извођења наставе, начин полагања испита и препоручену литературу. Библиотека располаже са најмање 100 библиотечких јединица за извођење студијског програма.
Курикулум мастер академских студија Хемија је конципиран тако да даје могућност студентима да избором појединих предмета стекну знања, вештине и способности из различитих области хемије усаглашених са савременим трендовима развоја хемије у свету. Поред тога, овај студијски програм омогућава студентима да у одређеној мери, бирајући изборне предмете, у складу са својим жељама и интересовањима, самостално креирају своје студије.
Студијски програм је конципиран тако да сви студенти у прва четири семестра бирају по један изборни предмет из одговарајућег блока, из области опште и неорганске хемије, физичке и аналитичке хемије, органске хемије са биохемијом, примењене и хемије животне средине.
Настава је организована као једносеместрална за све предмете, при чему од укупно часова активне наставе, на модулу Истраживање и модулу Професор хемије 59% јесу часови предавања, а остало су вежбе и други облици наставе.
У другом семестру прве и друге године мастер академских студија, студенти имају стручну праксу од укупно 90 сати.

Табеле и Прилози за стандард 5:
Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија.
Tабелa 5.1б.  Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студије другог степена студија: МАС Хемија.
Табела 5.2. Спецификација  предмета.
Табела 5.2.а. Књига предмета - студијски програм  МАС Хемија
Табела 5.3 Изборна настава на студијском  програму.
Табела 5.4. Листа предмета на студијском програму првог нивоа, по типу предмета: (Академско-општеобразовни предмети,  Теоријско-методолошки предмети, Научно, односно уметничко стручни, Стручно апликативни и Стручни, односно уметничко-стручни предмети) 
Извештај 1. Извештај о структури студијског програма (овај извештај следи из електронског формулара и формира се након уноса и обрачуна свих података у електронском формулару) формулара).
Блок табела  5.1. Студијски програм са изборним подручјем-модулима.
Прилог 5.1. Књига предмета (у документацији  и на сајту институције).
Прилог 5.2. Одлука о прихватању студијског програма од стране стручних органа високошколске установе.
Прилог 5.3. Програм научноистраживачког рада  (уз захтев за акредитацију студијског програма другог степена, мастер акдемских студија).
Прилог 5.4. Решење о акредитацији научноистраживачке организације рада  (уз захтев за акредитацију студијског програма другог степена, мастер акдемских студија).