Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за хемију

   Мастер академске студије

   Примењена хемија са основама менаџмента

СТАНДАРД 4 : КОМПЕТЕНЦИЈЕ ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА

Савладавањем студијског програма студент стиче опште и предметно-специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања стручне, научне и уметничке делатности. Опис квалификације која произилази из студијског програма мора одговарати одређеном нивоу националног оквира квалификација.

Савладавањем студијског програма Примењена хемија са основама менаџмента на мастер академским студијама, студенти стичу компетенције за наставак научно-истраживачког рада, рад у индустријским погонима, научно-истраживачким лабораторијама, и различитим развојним лабораторијама у индустрији и привреди, у јавном и приватном сектору.
По завршетку студија студенти су способни да самостално раде у струци на решавању конкретних проблема, да тимски раде на реализацији пројеката и даље се усавршавају.

Опште способности стручњака који заврше студијски програм Примењена хемија са основама менаџмента, ангажованих у различитим областима рада (научна истраживања, развој, планирање, индустрија) су:
 • примена знања у пракси, ефикасно уочавање, дефинисање и решавање проблема у области Примењене хемије,
 • развој критичког и самокритичког начина размишљања и приступа проблемима у овој области,
 • одржавање нучне и технолошке компетентности и способности прилагођавања новим захтевима у области Примењене хемије,
 • развој способности за тимски рад као и комуникацију и сарадњу са националним и међународним окружењем;
 • овладавање методама, техникама и процесима научног и стручног рада, и перманентно усвајање нових знања,
 • осећај стручне одговорности на свим нивоима, уз уважавање еколошких, хуманистичких, економских и правних норми, уз поштовање професионалне етике.

 • Савладавањем студијског програма МАС Примењена хемија са основама менаџмента, студенти стичу предметно-специфичне способности за:
 • темељно познавање и разумевање појмова из области Примењене хемије;
 • повезивање стечених основних знања из различитих области хемије: неорганске, органске, аналитичке хемије, физичке хемије, биохемије, индустријске хемије, хемије животне средине, и њихову примену;
 • примену научних метода и поступака у решавању конкретних проблема;
 • развој вештина и способности у употреби знања из Примењене хемије;
 • праћење и примену нових сазнања на лабораторијском нивоу или у индустријским условима;
 • примену информационо-комуникационих технологија у развоју знања из области Примењене хемије.

 • Исходи учења студијског програма Примењена хемија са основама менаџмента се описују према дескрипторима националног оквира квалификације, а приказани су у додатку дипломи.

  Прилози за стандард 4:
  Прилог 4.1а Додатак дипломи (СР).
  Прилог 4.1б Додатак дипломи (ЕН).