Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за хемију

   Основне академске студије

СТАНДАРД 10 : ОРГАНИЗАЦИОНА И МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА

За извођење студијског програма обезбеђују се одговарајући људски, просторни, техничко-технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру студијског програма и предвиђеном броју студената.

За извођење студијског програма основних академских студија хемије на располагању је укупно 2834,04 m2 простора. Од тога 1187,56 m2 чини учионички простор, 229,11 m2 чине рачунарске учионице, а 1417,4 m2 су лабораторије. Факултет се стара да простор буде приступачан свим студентима. Зграда у улици Вишеградска 33, као и део зграде Филозофског факултета у улици Ћирила и Методија 2, имају адекватне прилазе на улазу. Обе зграде поседују лифтове које могу да користе лица са инвалидитетом. Део зграде МИН-Института у улици Вишеградска 33, који узет је у закуп од Института, нема адекватан прилаз за лица са инвалидитетом. Како Факултет располаже са довољно простора који је приступачан студентима са инвалидитетом, могуће је организовање наставе тако да студенти са инвалидитетом могу несметано учествовати у реализацији свих облика наставе.
За извођење наставе постоји одговарајућа техника: видео бимови, лаптоп рачунари, као и интерактивна табла, што омогућава најсавременије видове извођења наставе. За извођење лабораторијских вежби и практичне наставе студентима су на располагању најсавременији апарати и инструменти. Студентима основних академских студија је на располагању велики број персоналних рачунара који су у академској мрежи, што им је омогућава претраживање база података на интернету.

За све предмете које обухвата студијски програм постоји литература: одговарајући уџбеници, збирке задатака, практикуми за вежбе, као и шира литература са великим бројем библиотечких јединица релевантних за извођење наставе на студијском  програму.

Табеле и Прилози за стандард 10:
Табела 10.1. Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи настава на студијском програму:
Табела 10.2. Листа опреме за извођење студијског програма.
Табела 10.3. Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм.
Табела 10.4. Листа уџбеника  доступна студентима на студијском програму.
Табела 10.5. Покривеност обавезних предмета литературом (књигама, збиркама, практикумима.., које се налазе у библиотеци или их има у продаји.
Прилог 10.1. Доказ о власништву,  уговори о коришћењу или уговори о закупу.
Прилог 10.2. Извод из књиге инвентара.
Прилог 10.3. Доказ о поседовању информационе технологије, броја интернет прикључака и сл. (ови прилози су исти као прилози који се дају у документацији за акредитацију установе, уз програм се прилажу само у електронској верзији).