Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за хемију

   Основне академске студије

СТАНДАРД 5 : КУРИКУЛУМ

Курикулум студијског програма садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и модула и њихов опис. Основна изборност уметничких студија уграђена је у главни предмет.


Предмети студијског програма основних студија распоређени су по семестрима и годинама како показује Табела 5.1. Сваки од предмета носи одређени број ЕСПБ бодова, датих у Књизи предмета, формираној од Табела 5.2 за сваки предмет. Предмети су класификовани по категоријама. Настава се одвија кроз предавања, консултације, семинаре, вежбе и лабораторијске вежбе. Вежбе се одвијају у групама према стандардима. Део наставе у оквиру предавања се одвија кроз интерактивну наставу која се дефинише у детаљнијим описима предмета.
Студијски програм је конципиран тако да садржи академско-опште образовне предмете (13.89%), теоријско-методолошке (17.78%), научно-стручне (36.67) и стручно-апликативне (31.66%).
Кроз низ обавезних академско-општеобразовних и теоријско-методолошких предмета студент стиче основна знања неопходна за праћење и разумевање научно-стручних и стручно апликативних предмета. Главни садржај студијског програма хемије чине научно-стручни и стручно-апликативни предмети који одговарају њеним основним дисциплинама (општој, неорганској, органској, аналитичкој, физичкој, примењеној, индустријској хемији и биохемији).
Већ од прве године, студенти бирају предмете који дају допуну садржајима обавезних општеобразовних предмета. Осим тога друга група изборних предмета својим садржајем допуњује или проширује знања из појединих области хемије, 18 изборних предмета је довољно да омогући студентима да у извесној мери сами креирају део студија у складу са својим интересoвањима и афинитетима. На студијском програму 20% од укупног броја ЕСПБ студент стиче кроз изборну наставу. Изборне предмете студенти бирају на 9 позиција (један од два понуђена предмета). У последња два семестра програма имају стручну праксу од укупно 90 сати и 3 ЕСПБ бода. Активна настава је заступљена са од 735 до 765 часова годишње или од 23 до 27 часова недељно, при чему су од 50% до 60% предавања, а остало су вежбе или други облици наставе.

Табеле и Прилози за стандард 4:
Tабелa 5.1.  Распоред предмета по семестрима и годинама студија.
Tабелa 5.1a. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за основне струковне студије (ОАС)
Табела 5.2. Спецификација  предмета.
Табела 5.2.а. Књига предмета - студијски програм  ОАС Хемија
Табела 5.3. Изборна настава на студијском  програму.
Табела 5.4. Листа предмета на студијском програму првог нивоа, по типу предмета: (Академско-општеобразовни предмети,  Теоријско-методолошки предмети, Научно, односно уметничко стручни, Стручно апликативни и Стручни, односно уметничко-стручни предмети) 
Извештај 1. Извештај о структури студијског програма (овај извештај следи из електронског формулара и формира се након уноса и обрачуна свих података у електронском формулару) формулара).
Прилог 5.1. Књига предмета (у документацији  и на сајту институције).
Прилог 5.2. Одлука о прихватању студијског програма од стране стручних органа високошколске установе.
Прилог 5.3. Програм научноистраживачког рада  (уз захтев за акредитацију студијског програма другог степена, мастер акдемских студија).
Прилог 5.4. Решење о акредитацији научноистраживачке организације рада  (уз захтев за акредитацију студијског програма другог степена, мастер акдемских студија).