Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за хемију

   Основне академске студије

СТАНДАРД 7 : УПИС СТУДЕНАТА

Високошколска установа у складу са друштвеним потребама и својим ресурсима уписује студенте на одговарајући студијски програм на основу успеха у претходном школовању и провере њиховог знања, склоности и способности.

Конкурс за упис кандидата на основне студије оглашава се у јавним медијима и на сајту Факултета (Прилог 7.1), који садржи све податке о условима уписа, висини школарине за самофинансирајуће студенте, начин полагања пријемног испита, услове ослобађања од пријемног испита и релевантне рокове за пријављивање на конкурс и полагање пријемног испита. Процедуру пријема спроводи Комисија за пријем студената коју одређује Наставно-научно веће Факултета (Прилог 7.2).
За упис на основне академске студије полаже се пријемни испит из хемије. Избор кандидата за упис на студије обавља се на основу општег успеха у средњој школи – максималан број бодова је 40, и успеха на пријемном испиту - максималан број бодова је 60, према ранг листи.
Услови уписа и уписна процедура дефинисани су Правилником о основним академским студијама Факултета, члановима 2 – 11 (Прилог 7.3).
Департман за хемију непрекидно ради на популаризацији хемије у циљу обезбеђења бољег квалитета уписаних студената. Такође, сваке године се организује припремна настава за будуће студенте.

Предвиђено је да се на Основне студије хемије уписује 45 студената годишње.

Табеле и Прилози за стандард 7:
Табела 7.1.  Преглед броја студената који су уписани на студијски програм у текућој и претходне две године.
Табела 7.2. Преглед броја студената који су уписани на студијски програм по годинама студија у текућој школској години.
Прилог 7.1. Конкурс за упис студената;
Прилог 7.2. Решење о именовању комисије за пријем студената.
Прилог 7.3.Услови уписа студената (извод из Статута институције, или други документ) - (прилози су исти као прилози који се дају у документацији за акредитацију установе, уз програм се прилажу само у електронској верзији). Институција је дужна да при упису на мастер студије води рачуна о претходно стеченим компетенцијама кандидата.