Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за хемију

   Основне академске студије

СТАНДАРД 3 : ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Студијски програм има јасно дефинисане циљеве.


Основни циљеви студијског програма Хемије су стварање стручњака са високим нивоом фундаменталног и практичног знања из различитих области хемије, са развијеном способношћу за уочавање, разумевање и ефикасно решавање комплексних хемијских проблема са којима ће се неминовно сусретати током рада, као и стручњака припремљених за наставак школовања на вишим нивоима студија и образовања током целог живота.
Циљеви студијског програма су:

- Стицање  ширих знања и стручних способности, која обухватају овладавање сложенијим појмовима и законитостима из области хемије и сродних наука, као што су физика, математика, информатика.
- Оспособљавање студената да се користе стручном литературом из различитих извора,
- Стицање  рутине у примени како класичних тако и савремених метода и техника у различитим експерименталним  областима хемије,
- Обучавање за рад на инструментима за хроматографске, спектроскопске, електрохемијске методе и друге врсте анализа,
- Коришћење савремених видова обраде и приказивања резултата, упоређивање својих  резултата са литературним и презентовање на јасан начин,
- Оспособљавање за самосталан и успешан рад у истраживачким и развојним лабораторијама у многим гранама индустрије (фармацеутска, прехрамбена, текстилна индустрија, металургија,  индустрија боја и лакова, прерада воде и друго)
- Развијање критичког размишљања, анализирање чињеница и усвојање етичких принципа у науци,
- Оспособљавање студената за активно учешће у фундаментално-истраживачким пројектима и задацима

Прилози за стандард 3:
Прилог 1.1. Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције).