Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за хемију

   Основне академске студије

СТАНДАРД 8 : ОЦЕЊИВАЊЕ И НАПРЕДОВАЊЕ СТУДЕНАТА

Оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада студената и на основу поена стечених у испуњавању предиспитних обавеза и полагањем испита.

Оцењивање и напредовање студената на основним академским студијама врши се континуалним праћењем њиховог рада током читавог периода извођења активне наставе. Мерило успеха студената у савлађивању програма одређеног предмета су поени који се стичу извршавањем предиспитних обавеза и полагањем испита. Студент може на предмету да оствари максимално 100 поена, а испит је положио ако оствари најмање 51. Предиспитне обавезе подразумевају: предавања, практичну наставу, колоквијуме, домаће задатке, семинаре и друге облике наставе. Испуњавањем предиспитних обавеза током наставе студент може да стекне минималано 30, а максимално 70 поена. Студент је у обавези да оствари најмање 30% од предвиђеног укупног броја поена за све предиспитне обавезе. У спецификацији сваког предмета из студијског програма дат је јасан начин стицања поена, тако да студенти могу на време да предвиде своје обавезе. Критеријуми и правила оцењивања су усклађени према природи предмета: циљ, садржај и обим предмета, а посебан значај има усклађеност удела оцене рада студента током наставе и на завршном испиту, у укупној оцени. Укупан успех студента на предмету изражава се оценом од 5 (није положио) до 10 (одличан). Савлађивањем студијског програма предмета студенти стичу одговарајући број ЕСПБ бодова, према радном оптерећењу студента.
Факултет је у протеклих годину и по дана у сарадњи са Студентским парламентом и студентом продеканом радио на активнијем учествовању студената у свим сегментима рада Факултета. Евидентнија је већа активност и ангажовање студената у делу рада Студентског парламента; учешћа студентских представника у раду органа Факултета (Савет Факултета, Наставно-научно веће Факултета) као и учествовање студента продекана у раду Колегијума Факултета; учешћа представника студената у раду Комисије за обезбеђење квалитета Факултета  и Комисија за обезбеђење квалитета на департманима чиме су студенти директно укључени у поступке и мере који се предузимају у процесу обезбеђења квалитета; перманентне комуникације и разговора са студентом продеканом, председником Студентског парламента, представницима студената са студијских програма и година студија у циљу решавања актуелних проблема и унапређења квалитета наставе и организације рада Факултета; увођењем студентског портала у оквиру факултетског информационог система.  

Факултет у оквиру својих могућности пружа подршку студентима у организацији и реализацији великог броја ваннаставних активности. Факултет је од 2019. године увео редовно награђивање најбољих студената за Дан Факултета. 

Табеле и Прилози за стандард 8:
Табела 8.1. Збирна листа поена по предметима које студент стиче кроз рад у настави и полагањем предиспитних обавеза као и на испиту.
Табела 8.2. Статистички подаци о напредовању студената на студијском програму.
Прилог 8.2.  Књига предмета - (у документацији  и на сајту институције).