Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за хемију

   Основне академске студије

СТАНДАРД 9 : НАСТАВНО ОСОБЉЕ

За реализацију студијског програма обезбеђено је наставно особље са потребним научним, уметничким и стручним  квалификацијама.

Опис

За реализацију студијског програма Основних академских студија хемије, Природно-математички факултет је обезбедио наставно особље са потребним научним и стручним квалификацијама. Двадесет девет наставника, од којих је 25 наставника хемије, два наставника енглеског језика и по један наставник математике и физике, довољно је да покрије активну наставу на студијском програму (предавања и консултације са оптерећењем по наставнику од 1 до 6,25 часова недељно, а у просеку на СП 2,37). Сви наставници су у сталном радном односу са пуним радним временом изводе 100% активне наставе.
Научне и стручне квалификације наставника одговарају образовно-научном пољу и нивоу њихових задужења. Наставници имају најмање 5 референци из научне области из које изводе наставу на студијском програму (радови категорија М20/М50/М60/М30/М10 према критеријумима надлежног Министарства). 27 наставника су истраживачи на пројектима Министарства просвете, ануке и технолошког развоја. Наставници су бирани у одговарајућа звања према правилнику Природно-математичког факултета. Ангажовани наставници задовољавају услове за избор који су препоручени од стране националног савета за високо образовање за поље природно-математичких наука и Сената Универзитета у Нишу.
За извођење вежби експерименталних вежби (ДОН) на студијском програму, факултет је обезбедио 11 сарадника (асистенти, и истраживачи приправници/сарадници-студенти докторских студија), оптерећења од 1 до 10,5, просечно 5,25 на СП.
За сараднике су бирани студенти који су завршили студије са просечном оценом већом од осам. Сви сарадници су запослени на факултету са пуним радним временом.

Табеле и Прилози за стандард 9:

Табела 9. 0. Укупни подаци о наставном особљу у установи  (листа се формира приликом уноса података у електронски формулар, установа је обавезна да у ову табелу унесе све податке који се траже).
Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
Табела 9.1.а.Kњига наставника - студијски програм ОАС Хемија
Табела 9.2. Листа ангажованих наставника са пуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ.
Табела 9.3. Листа наставника ангажованих са непуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ.
Табела 9.4. Листа осталих ангажованих наставника  - допунски рад  на студијском програму/свим програмима/друга ВУ.
Табела 9.5.  Листа сарадника ангажованих са пуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ.
Табела 9.6.  Листа сарадника ангажованих са непуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ.
Табела 9.7. Листа осталих ангажованих сарадника - допунски рад на студијском програму/свим програмима/друга ВУ.
Табела 9.8. Збирни преглед броја свих наставника по областима,  и ужим научним или уметничким областима ангажованих на студијском програму/ свим програмима/друга ВУ.
Прилог 9.1. Изводи из електронске базе података (ЕБП) пореске управе републике Србије (ПУРС) са потписом и печатом и то у електронској и папирној форми уз Захтев.
Прилог 9.2. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, наставника са пуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ.
Прилог 9.3. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, наставника са непуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ.
Прилог 9.4. Уговори оангажовању, избори у звања, дипломе, сагласности и изјаве, наставника  - допунски рад  на студијском програму/свим програмима/друга ВУ.
Прилог 9.5. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, сарадника са пуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ.
Прилог 9.6. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, сарадника са непуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ.
Прилог 9.7. Уговори о ангажовању, избори у звања, дипломе, сагласности и изјаве сарадника  - допунски рад  на студијском програму/свим програмима/друга ВУ.
Прилог 9.6a. Правилник о избору наставног особља на Установи.
Прилог 9.7a. Уговори о ангажовању наставника из иностранства  на студијском програму; 
Прилог 9.8. Одлука Сената и Савета о избору гостујућег професора.
Прилог 9.9. Доказ о боравку за стране држављане издат од надлежног органа.