Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за хемију

   Основне академске студије

СТАНДАРД 1 :СТРУКТУРА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Студијски програм садржи елементе утврђене законом (који се детаљно исказују у одговарајућим стандардима)

Студијски програм основних академских студија хемије траје шест семестара и вреднован је са 180 ЕСПБ бодова. У сваком семестру студент остварује укупно од 29 од 31 бодова што је у складу са критеријумима за оптерећење студента у погледу одређеног броја радних сати. После завршених основних академских студија студент стиче академско звање хемичар. Студијски програм могу да упишу ђаци који су завршили четворогодишње средњошколско образовање и положили квалификациони (пријеми) испит. Студијски програм се састоји од једносеместралних обавезних и изборних предмета за које је предвиђена активна настава укупно између 23 и 27 часова недељно. Сваки предмет је дефинисан одређеним бројем часова активне наставе коју изводе наставници и бројем часова теоријских или експерименталних вежби које изводе сарадници, а обухватају све области хемије: општа и неорганска, аналитичка, физичка и органска хемија, биохемија и примењена и индустријска хемија. Сваком предмету припада одређени број ЕСПБ бодова. Предмети су развијени тако да могу да задовоље данашње потребе и за савременим и за традиционалним знањима, али и универзално применљивим вештинама, што даје студентима могућност да своју професионалну каријеру могу започети било у земљи или иностранству. Студијски програм је организован тако да се знања стучу кроз предавања, консултације, семинаре и вежбе. Спечифичност вежбања се огледа у томе да студенти индивидуално и самостално раде експерименталне вежбе из великог броја предмета, при чему користе најсавременији прибор и уређаје. За сваки предмет је утврђен начин извођења наставе и начин оцењивања студената.

Прилози за стандард 1:
Прилог 1.1. Публикација установе (у штампаном или електронском облику,  сајт институције).