Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за хемију

   Основне академске студије

СТАНДАРД 6 : КВАЛИТЕТ, САВРЕМЕНОСТ И МЕЂУНАРОДНА УСАГЛАШЕНОСТ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Студијски програм је усклађен са савременим светским токовима и стањем струке, науке и уметности у одговарајућем образовно-научном, односно уметничко-образовном пољу и упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским установама, а посебно у оквиру европског образовног простора.

 

Програм основних академских студија хемије нуди студентима основна научна и стручна знања из области хемије. Већи број изборних предмета на основним академским студијама пружа студентима довољну могућност избора уже области хемије, према сопстевим афинитетима.

Структура програма основних академских студија је усаглашена са стандардима и захтевима европског образовног простора. Усаглашеност се огледа, пре свега, у условима уписа, студије могу упистаи лица која су завршила средњу школу одговарајуће струке. Сви предмети су једносеместрални. Студије трају три године и њиховим завршетком се остварује 180 ЕСПБ бодова. Усвојени систем преноса бодова омогућава прелаз и наставак студија на високошколским институцијама у земљи и иностранству са компатибилним програмима, имајући у виду и услове стицања дипломе.

Прилози за стандард 6:
Прилог 6.1, 6.2, 6. 3. Документација о најмање три акредитована инострана програма, са којим је програм усклађен.
Прилог 6.4. Pdf документ курикулума акредитованих иностраних студијских програма са којима је студијски програм усклађен (листа предмета).