Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за хемију

   Основне академске студије

СТАНДАРД 2 : СВРХА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Студијски програм има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему, доступну јавности.

У процесу реализације студијског програма, студенти продубљују постојећа средњошколска знања и стичу нова знања и вештине. У оквиру прве и друге године студија, студент стиче основна знања из хемије (општа, неорганска, аналитичка, органска и физичка), математике и физике. У трећој години студија студент прелази на више нивое знања из основних области хемије и упознаје се са основма хемије природних производа и биохемије. Поред тога, добија основна знања о инстурменталним методама и пркатичан рад се упознаје са њиховом применом. Већ од прве године студенту се путем изборних предмета омогућава опредељивање за уже области хемије (Општа и неорганска, Органска, Аналитичка, Физичка и делом Примењена хемија), изучавајући теорију и практичне технике које се примењују у тој области. Кроз континуално праћење и вредновање њиховог рада од стране наставника, студенти се образују да критички процењују не само свој рад, већ и рад и идеје других.
Кроз образовање високостручних кадрова, оспособљених за самостални и тимски стручни рад, извођење експеримената, рад на савременим инструментима, студијски програм остварује своју сврху, која се огледа у доприносу развоја науке и општем развоју друштва.
По завршеном факултету, хемичарима се отвара могућност даљег усавршавања у одабраној области кроз мастер и докторске академске студије.

Прилози за стандард 2:
Прилог 1.1. Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције).