Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за хемију

   Основне академске студије

Увод

Назив студијског програма:

Хемија

Високошколска установа у којој се изводи студијски програм:

Природно-математички факултет, Ниш

Образовно – научно/образовно – уметничко поље:

Природно-математичке науке

Научна, стручна или уметничка област:

Хемијске науке

Врста студија:

Основне академске студије

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима:

180

Назив дипломе:

Хемичар

Дужина студија:

3 године, 6 семестара

Година у којој је започела реализација студијског програма:

2009.

Година када ће започети реализација студијског програма (ако је програм нов):

/

Број студената који студира по овом студијском програму:

96

Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм:

135

Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела (навести ког):

03.07.2020. Сенат Универзитета у Нишу

Језик на коме се изводи студијски програм:

Српски

Година када је програм акредитован:

2009.

Web адреса на којој се налазе подаци о студијском програму:

https://www.pmf.ni.ac.rs/