Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за хемију

   Основне академске студије

СТАНДАРД 11 : КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА

Контрола квалитета студијског програма спроводи се редовно и систематично путем самовредновања и спољашњом провером квалитета.

Контрола квалитета студијског програма спроводи се редовно и систематично путем самовредновања и спољашњом провером квалитета. Факултет има усвојену политику у обезбеђењу квалитета и Правилник који дефинише улогу свих чинилаца у овом процесу. Правилник обухвата контролу квалитета студијских програма, квалитет извођења наставе, квалитет обављања испита, пролазност студената на испитима, квалитет уџбеника и услова рада. Контрола квалитета подразумева и предузимање мера за отклањања уочених недостатака. Факултет има Правилник о издавачкој делатности. Самовредновање спроводи Комисија за самовредновање на начин и по поступку прописаним Правилником о самовредновању Факултета и Универзитета, у чему студенти активно учествују.
Програм Хемија се реализује од 2007/08. школске године. Комисија за контролу квалитета прати реализацију програма и успех студената на програму, и врши корекције и прилагођавање студијског програма реалним условима у складу са Законом.

Табеле и Прилози за стандард 11:
Табела 11.1 Листа чланова комисије организационих јединица задужених за квалитет (Комисије за квалитет,...) на Установи.
Прилог 11.1. Извештај о резултатима самовредновања Установе; Извештај о самовредновању студијског програма..
Прилог 11.2. Јавно публикован документ – Политика обезбеђења квалитета- Установе.
Прилог 11.3. Правилник о уџбеницима на Установи.
Прилог 11.4. Извод из Статута Установе којим се регулише оснивање и делокруг рада организационих јединица задужених за квалитет (комисије за квалитет...).