Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за физику

   Основне академске студије

СТАНДАРД 4 : КОМПЕТЕНЦИЈЕ ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА

Савладавањем студијског програма студент стиче опште и предметно-специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања стручне, научне и уметничке делатности. Опис квалификације која произилази из студијског програма мора одговарати одређеном нивоу националног оквира квалификација.

Студијским програмом Физикa студент кроз академско-опште образовне и теоријско-методолошке предмете стиче општа знања из области физике, математике и хемије, а кроз научно-стручне и стручно-апликативне предмете знања и вештине у областима: теоријске, примењене и експерименталне физике и информатике.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности:
•     анализе, синтезе и предвиђање решења и последица
•     развоја аналитичког, критичког и самокритичког мишљења и приступа у сврху решавања проблема
•     развоја комуникационих способности и спретности, сарадње са ужим социјалним и међународним окружењем
•     примена професионалне етике
•     перманентног учења и усавршавања
•     креативности
•     овладавање методама, поступцима и процесима истраживања
•     примене знања у пракси
•     рада у оквиру тима или независно
•     прикупљања и тумачења података
•     размишљања о релевантним друштвеним, научним или етичким питањима
•     овладавање методама, поступцима и процесима истраживања

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности и знања:
•     основа математике и нумеричке математике, теоријске и експерименталне физике, информатике
•     оспособљености за даље академско и стручно усавршавање
•     идентификације суштине процеса и критичко размишљање
•     коришћења постојећих модела
•     налажења и коришћења научне или стручне литературе уз употребу кључних знања из области студирања
•     професионалне примене знања и разумевања основа природе и начина истраживања у физици, основа модерне физике, најбитнијих експерименталних метода
•     рада под стручним руковођењем
•     познавања страног језика у сврху стручне комуникације
•     рада у свим врстама физичких и развојних лабораторија и опсереваторија
•     рада медицинских инструмената

По завршетку ових студија студенти стичу компетенције да тимски или самостално обављају послове у области физике.

Прилози за стандард 4:
Прилог 4.1. Додатак дипломи.
Прилог 4.1. Додатак дипломи (енглески)