Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за хемију

   Мастер академске студије

   Хемија

СТАНДАРД 4 : КОМПЕТЕНЦИЈЕ ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА

Савладавањем студијског програма студент стиче опште и предметно-специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања стручне, научне и уметничке делатности. Опис квалификације која произилази из студијског програма мора одговарати одређеном нивоу националног оквира квалификација.

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената (највише 200 речи)
Опис исхода учења (највише 200 речи)
Упутства за примену стандарда 4:
4.1 Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности:
 • анализе, синтезе и предвиђања решења и последица:                 
 • овладавања методима, поступцима и процесима истраживања;
 • развоја критичког и самокритичког мишљења и приступа;
 • примене знања у пракси;
 • развоја комуникационих способности и спретности, као и сарадње са ужим социјалним и међународним окружењем;
 • професионалне етичности
 • 4.2 Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности:
 • темељно познавање и разумевање дисциплине одговарајуће струке;
 • решавања конкретних проблема уз употребу научних метода и поступака;
 • повезивања основних знања из различитих области и њихове примене;
 • праћења и примене новина у струци;
 • развоја вештина и спретности у употреби знања у одговарајућем подручју;
 • употребе информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима одговарајућег подручја.
 • 4.3.  Исходи учења се описују према дескрипторима исхода учења националног оквира квалификација.

   

  Прилози за стандард 4:
  Прилог 4.1. Додатак дипломи (српски), Додатак дипломи (енглески)