Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за хемију

   Основне академске студије

СТАНДАРД 4 : КОМПЕТЕНЦИЈЕ ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА

Савладавањем студијског програма студент стиче опште и предметно-специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања стручне, научне и уметничке делатности. Опис квалификације која произилази из студијског програма мора одговарати одређеном нивоу националног оквира квалификација.

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената
Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности:
- Систематско разумевање основних физичко-хемијских принципа;
- Оспособљеност за безбедан рад у лабораторијском окружењу;
- Вештина примене информационих технологија у обради хемијских информација;
- Поседовање вештине усмене и писане комуникације на матерњем језику.
Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности:

- Способност примене фундаменталних теоријских и практичних знања из хемије и сродних природних наука на низ теоријских и практичних проблема;
- Развијене практичне вештине у области хемије;
- Извођење стандардних лабораторијских експеримената на спретан и поуздан начин;
- Способност формулисања, анализирања и решавања рутинских хемијских проблема на логичан и поуздан начин;
- Развијене опште вештине у области хемије које су уједно употребљиве и у другим областима.

Опис исхода учења

По завршетку студија на студијском програму Хемија кандидат стиче звање "хемичар". На студијском програму Хемија, студент стиче фундаментална и практична знања из различитих области хемије, која омогућавају разумевање хемијских процеса и оспособљавају га за активно учешће у развојним и истраживачким лабораторијама у многим гранама индустрије, као у лабораторијама за истраживање и развој, контролу квалитета, стандардизацију, праћење процеса и друго. У стању је да влада појмовима и законитостима из, програмом обухваћених области хемије. Оспособљен је да на оптималан начин изабере адекватну литературу за решавање конкретних хемијских проблема, да успешно спроведе експеримент, а потом израчунава, обрађује и презентује резултате експерименталног рада. Достигнута стандардна знања и компетенције омогућавају да се студент може уписати на студије другог степена.

 

Прилози за стандард 4:
Прилог 4.1. Додатак дипломи (српски), Додатак дипломи (енглески)