Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за рачунарске науке

   Основне академске студије

СТАНДАРД 10 : ОРГАНИЗАЦИОНА И МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА

За извођење студијског програма обезбеђују се одговарајући људски, просторни, техничко-технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру студијског програма и предвиђеном броју студената.

Осим људских ресурса (Стандард 9.), Природно-математички факултет у Нишу располаже адекватним просторним, техничко-технолошким, библиотечким и другим ресурсима потреб-ним за реализацију студијског програма основних академских студија ОАС Рачунарске науке. Факултет располаже потребним учионичким простором (Табела 10.1.), библиотеком са читао-ницом и више од 35000 библиотечких јединица, од који је значајан део из области рачунарских наука и сродних научних области. Студентима је омогућено да користе услуге и Универзитет-ске библиотеке “Никола Тесла” (http://www.ubnt.ni.ac.rs/). Студентима основних и мастер сту-дија на располагању су и 4 рачунарске лабораторије са више од 70 рачунара. Факултет распо-лаже савременом и веома брзом локалном рачунарском мрежом, са више од 300 прикључних места за рачунаре, која је оптичким каблом повезана са рачунским центром Универзитета у Нишу (ЈУНИС), и део је академске мреже Србије. За извођење наставе наставницима и сарад-ницима су на располагању савремена мултимедијална средства, преносни рачунари, видео-пројектори, видео-конференцијски системи и друго. Студенти имају могућност online прис-тупа презентацијама са предавања и вежби, као и другом наставном материјалу (скрипте, зада-ци и слично).

Табеле и Прилози за стандард 10:

Табела 10.1.   Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи настава на студијском програму:
Табела 10.2.   Листа опреме за извођење студијског програма.
Табела 10.3.   Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм
Табела 10.4.   Листа уџбеника доступна студентима на студијском програму
Табела 10.5.   Покривеност обавезних предмета литературом (књигама, збиркама, практикумима.., које се налазе у библиотеци или их има у продаји.
Прилог 10.1.  Доказ о власништву, уговори о коришћењу или уговори о закупу
Прилог 10.2.  Извод из Књиге инвентара
Прилог 10.3  Доказ о поседовању информационе технологије, броја интернет прикључака и сл.
(ови прилози су исти као прилози који се дају у документацији за акредитацију установе, уз програм се прилажу само у електронској верзији)