Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за рачунарске науке

   Основне академске студије

СТАНДАРД 5 : КУРИКУЛУМ

Курикулум студијског програма садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и модула и њихов опис. Основна изборност уметничких студија уграђена је у главни предмет.

Студијски програм основних академских студија ОАС Рачунарске науке траје 3 године. У току прве две године предвиђено је полагање по 8 једносеместралних предмета, четири по семес-тру, док је у току треће године предвиђено полагање 10 једносеместралних предмета, по пет у сваком семестру. Сви предмети у прва три семестра су обавезни, док су у наредним семес-трима неки од предмета изборни, и то један у четвртом, два у петом и три у шестом семестру. Сваки од изборних предмета се бира из одговарајуће групе предмета. По правилу, студент бира један од три предмета из прве групе изборних предмета, два од шест предмета из друге групе, два од шест предмета из треће групе и један од два предмета из четврте групе изборних предмета. Уколико студент жели да направи другачији избор или жели да бира предмете са другог студијског програма (до одобрене квоте од 30 ЕСПБ), потребно је да писменим путем затражи и добије сагласност Већа Департмана за рачунарске науке, најкасније до 10. октобра текуће школске године. На основу изборних предмета може се освојити 36 ЕСПБ, што је 20% од укупног броја ЕСПБ. Од обавезних предмета, 96 ЕСПБ (53.33%) стиче се предметима са садржајем из области рачунарских наука, а 45 ЕСПБ (25%) предметима са адекватним матема-тичким садржајем. Изборним предметима се може изабрати више математичких, стручних или општеобразовних садржаја. Предвиђена је и стручна/педагошка пракса са 3 ЕСПБ, у укуп-ном трајању од 90 сати. Студент се опредељује или за стручну праксу, која се реализује у ИТ компанијама са којима су потписани уговори о сарадњи, или за педагошку праксу, која се  реализује у основним и средњим школама. Није предвиђен завршни рад.

За оне који би желели да након завршетка основних и мастер академских студија раде као професори информатике у основним и средњим школама, поред педагошке праксе нуди се и 5 предмета из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, преко којих се може стећи 24 ЕСПБ. Остатак до 36 ЕСПБ стечених на предметима из психолошких, педагошких и мето-дичких дисциплина и 6 ЕСПБ стечених педагошком праксом, колико је неопходно за рад у школама, може се стећи избором одговарајућих предмета који се нуде на мастер академским студијама, као и педагошком праксом која се може изабрати и на мастер академским студиjама.

Табеле и Прилози за стандард 5:

Табела 5.1.   Распоред предмета по семестрима и годинама студија.
Табела 5.1а.   Распоред предмета по семестрима и годинама студија за основне струковне студије (ОСС), специјалистичке струковне студије (ССС) и основне академске студије (ОАС).
Табела 5.1б.   Распоред предмета по семестрима и годинама студија за за студије другог степена студија: МАС, МСС и САС.
Табела 5.1в.   Распоред предмета по семестрима и годинама студија за интегрисане студије
Табела 5.2.    Спецификација предмета
Табела 5.2а.   Књига предмета - студијски програм (назив програма).
Табела 5.3.   Изборна настава на студијском програму
Табела 5.4.   Листа предмета на студијском програму првог нивоа, по типу предмета: (Академско-општеобразовни предмети, Теоријско-методолошки предмети, Научно, односно уметничко стручни, Стручно апликативни и Стручни, односно уметничко-стручни предмети)
Извештај 1.   Извештај о структури студијског програма (овај извештај следи из електронског формулара и формира се након уноса и обрачуна свих података у електронском формулару) формулара).
Блок табела 5.1 Студијски програм са изборним подручјем-модулима

; Прилог 5.1.  Књига предмета (у документацији и на сајту институције)
  Прилог 5.3. Одлука о прихватању студијског програма од стране стручних органа високошколске установе