Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за рачунарске науке

   Основне академске студије

СТАНДАРД 9 : НАСТАВНО ОСОБЉЕ

За реализацију студијског програма обезбеђено је наставно особље са потребним научним, уметничким и стручним  квалификацијама.

Наставу на студијском програму мастер академских студија Рачунарске науке изводи 32 наставника, од чега је 11 редовних професора, 9 ванредних професора, 8 доцената, 2 предавача ван радног односа и 2 наставника страних језика. Од тога, 23 наставника су у сталном радном односу са пуним радним временом на Природно-математичком факултету у Нишу. Поред тога, за извођење дела наставе по уговору је ангажовано 7 наставника са других високошколских установа и 2 предавача ван радног односа, стручњака из привреде. За извођење вежби задуже-но је 11 сарадника који су у радном односу са пуним радним временом на Природно-матема-тичком факултету у Нишу, и 11 сарадника ангажованих по уговору, студената мастер и док-торских студија. Сво наставно особље поседује одговарајуће научне и стручне квалификације, већина њих има дугогодишње успешно искуство у универзитетској настави, аутори су великог броја научних радова објављених у реномираним светским часописима, као и других научних, стручних и наставних публикација.

НАПОМЕНА 1: Део наставника и сарадника ангажованих на овом студијском програму анга-жован је и на студијским програмима
– „Мастер 4.0 – Интелигентна анализа података“ – студијски програм мастер академских сту-дија Универзитета у Нишу који реализују Природно-математички и Економски факултет Уни-верзитета у Нишу;
– „Докторска школа математике“ – студијски програм докторских академских студија,  зајед-нички студијски програм Природно-математичких факултета Универзитета у Новом Саду, Нишу и Крагујевцу и Државног универзитета у Новом Пазару.
Наставници и сарадници Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу на оба сту-дијска програма имају статус „Запослен са пуним радним временом (100%)“, али након пос-ледњег ажурирања софтвер НАТ 2019 то не више не прихвата. Због тога ангажовања и оптере-ћења на овим студијским програмима у софтверу НАТ 2019 нису наведена (односно избрисана су), али су остала у Табелама 9.2. и 9.5.

НАПОМЕНА 2: Др Мирослав Ћирић, редовни професор, биран је по правилима пре доноше-ња Закона о високом образовању из 2005. године и има избор за две уже научне области, и за УНО Математика и за УНО Рачунарске науке. Софтвер НАТ 2019 пријављује грешку када се наведу две УНО, тако да је тамо наведена само УНО МАтематика, док су у Табели 9.2 наведене обе уже научне области.

Табеле и Прилози за стандард 9:

Табела 9.0.  Укупни подаци о наставном особљу у установи (листа се формира приликом уноса података у електронски формулар, установа је обавезна да у ову табелу унесе све податке који се траже).

Табела 9.1.  Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
Табела 9.1a.  Kњига наставника - студијски програм ОАС рачунарске науке
Табела 9.2.   Листа ангажованих наставника са пуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ
Табела 9.3.   Листа наставника ангажованих са непуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ
Табела 9.4.   Листа осталих ангажованих наставника - допунски рад на студијском програму/свим програмима/друга ВУ
Табела 9.5.    Листа сарадника ангажованих са пуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ
Табела 9.6.   Листа сарадника ангажованих са непуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ.
Табела 9.7.   Листа осталих ангажованих сарадника - допунски рад на студијском програму/свим програмима/друга ВУ.
Табела 9.8.   Збирни преглед броја свих наставника по областима, и ужим научним или уметничким областима ангажованих на студијском програму/ свим програмима/друга ВУ.
Прилог 9.1.   Изводи из електронске базе података (ЕБП) пореске управе републике Србије (ПУРС) са потписом и печатом и то у електронској и папирној форми уз Захтев./a>
Прилог 9.2.   Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, наставника са пуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ./a>
Прилог 9.3.   Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, наставника са непуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ./a>
Прилог 9.4.   Уговори оангажовању, избори у звања, дипломе, сагласности и изјаве, наставника - допунски рад на студијском програму/свим програмима/друга ВУ./a>
Прилог 9.5.   Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, сарадника са пуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ./a>
Прилог 9.6.   Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, сарадника са непуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ./a>
Прилог 9.7.   Уговори о ангажовању, избори у звања, дипломе, сагласности и изјаве сарадника - допунски рад на студијском програму/свим програмима/друга ВУ./a>
Прилог 9.6.   Правилник о избору наставног особља на Установи.
Прилог 9.7.   Уговори о ангажовању наставника из иностранства на студијском програму; /a>
Прилог 9.8.   Одлука Сената и Савета о избору гостујућег професора /a>
Прилог 9.9.   Доказ о боравку за стране држављане издат од надлежног органа./a>