Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за рачунарске науке

   Основне академске студије

СТАНДАРД 8 : ОЦЕЊИВАЊЕ И НАПРЕДОВАЊЕ СТУДЕНАТА

Оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада студената и на основу поена стечених у испуњавању предиспитних обавеза и полагањем испита.

Успех студената у савлађивању наставног градива оцењује се у складу са нормама које су предвиђене Законом, Статутом Универзитета у Нишу, и Статутом и правилницима Природно-математичког факултета у Нишу, непрекидним праћењем рада студената. Испуњењем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити највише 100 поена. Програмом сваког предмета одређена је сразмера поена стечених предиспитним обавезама и на испиту. При томе, предиспитне обавезе учествују са најмање 30, а највише 70 поена. Предметним наставницима је остављена аутономија у одређивању броја поена који се могу остварити на основу предиспитних обавеза, а у оквиру Законом одређеног опсега, поштујући специфичности сваког конкретног предмета. Такође, сваки наставник одређује којом врстом и бројем активности (колоквијуми, домаћи задаци, семинарски радови, итд.) се стичу поени из опсега предиспитних обавеза. Испити се могу полагати писмено, усмено, или практично. Начин полагања испита дефинисан је за сваки конкретни предмет. Укупан број поена које студент оствари на основу предиспитних обавеза и испита претвара се на стандардизован начин у коначну оцену (51-60: шест, 61-71: седам, 71-81: осам, 81-91: девет, 91-100: десет).

Табеле и Прилози за стандард 8:

Табела 8.1.  Збирна листа поена по предметима које студент стиче кроз рад у настави и полагањем предиспитних обавеза као и на испиту

Табела 8.2.  Статистички подаци о напредовању студената на студијском програму
Прилог 8.2.  Књига предмета (у документацији и на сајту институције)