Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за рачунарске науке

   Основне академске студије

СТАНДАРД 1 :СТРУКТУРА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Студијски програм садржи елементе утврђене законом.

Студијски програм ОАС Рачунарске науке представља основне академске студије из области рачунарских наука на Природно-математичком факултету Универзитета у Нишу. Трајање сту-дија је 6 семестара, односно 3 школске године. За завршетак студија на овом нивоу потребно је остварити 180 ЕСПБ чима се стиче стручни назив информатичар. Програм предвиђа савла-давање 20 обавезних предмета и 6 изборних предмета који се бирају од укупно 17 понуђених. При изради овог студијског програма у коришћени су документи “Computing Curricula 2005" и “Computer Science Curricula 2013“, које су објавила два водећа међународна стручна удруже-ња у области рачунарских наука ACM ACM (Association for Computing Machinery) и IEEE-CS (Institute of Electrical and Electronics EngineersComputerSociety) као књиге препорука за израду студијских програма у области рачунарских наука. Такође су коришћени и документи „CSTA K-12 Computer Science Standards – Revised 2017“ који је израдило америчко удружење CSTA (Computer Science Teachers Association) у сарадњи са ACM. “Computer Science: A curriculum for schools” , из 2012. године, који су израдили BCS (British Computer Society) ), Microsoft, Google и Intellect , уз подршку других врхунских ИТ удружења и компанија, као и „2019-2020 Criteria for Accrediting Computing Programs” који је ABET (Computing Accreditation Commission) сачи-нила ради акредитације универзитетских програма у САД у области рачунарства. Поред 24 ужестручних предмета из области рачунарских наука, понуђено је и 8 математичких предмета као и 5 општеобразовних. Сви предмети су једносеместрални а њихов број по семестру је четири у прва четири семестра, док се у петом и шестом семестру студентима нуди по пет предмета. За све предмете утврђен је недељни фонд часова и број ЕСПБ који се стиче полага-њем истих. Настава се изводи уз примену савремених визуелних средстава, а вежбе су по потреби предмета подржане коришћењем рачунара.

Прилози за стандард 1:

Прилог 1.1. Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)  -  www.pmf.ni.ac.rs