Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за рачунарске науке

   Основне академске студије

СТАНДАРД 6 : КВАЛИТЕТ, САВРЕМЕНОСТ И МЕЂУНАРОДНА УСАГЛАШЕНОСТ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Студијски програм је усклађен са савременим светским токовима и стањем струке, науке и уметности у одговарајућем образовно-научном, односно уметничко-образовном пољу и упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским установама, а посебно у оквиру европског образовног простора.

Студијски програм основних академских студија ОАС Рачунарске науке прати све савремене светске токове и стање струке и науке у области рачунарских наука и информационих техноло-гија. Студијски програм је урађен у складу са препорукама датим у документима „Computing Curricula 2005” и „Computer Science Curricula 2013” и неким другим сродним документима које су двa водећa међународна стручна удружења у области рачунарства ACM (Association for Computing Machinery)и IEEE-CS (Institute of Electrical and Electronics Engineers – Computer Society) , публиковале као књиге препорука за израду студијских програма у области рачунар-ских наука, информационих технологија и других области рачунарства. Осим тога, коришћени су и документи „CSTA K-12 Computer Science Standards – Revised 2017“ “, који је израдило аме-ричко удружење CSTA (Computer Science Teachers Association) у сарадњи са ACM, “Computer Science: A curriculum for schools” из 2012. године, који су израдили BCS (British Computer Society) , Microsoft, Google и Intellect , уз подршку других врхунских ИТ удружења и компанија, као и „2019-2020 Criteria for Accrediting Computing Programs” који је ABET (Computing Accre-ditation Commission) сачинила ради акредитације универзитетских програма у САД у области рачунарства. Поред тих докумената, при изради овог студијског програма коришћена су и ис-куства других високошколских институција у свету које имају знатно дужу традицију у шко-ловању кадрова у области рачунарских наука, али су у свему томе веома озбиљно сагледане и специфичности наше институције, као и специфичности и потребе локалне ИТ заједнице и привреде.
Студијски програм основних академских студија ОАС Рачунарске науке је упоредив са мно-гим програмима основних студија на иностраним високошколским установама у оквиру европског образовног простора и шире. Неки од тих програма наведени су у прилогу. Студиј-ски програм је усаглашен и са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања сту-дија, услова преласка у наредну годину, стицања дипломе и начина студирања и упоредивости програма.

Прилози за стандард 6:

Прилог 6.1,6.2,6.3.  Документација о најмање три акредитована инострана програма, са којим је програм усклађен
Прилог 6.4  Pdf документ курикулума акредитованих иностраних студијских програма са којима је студијски програм усклађен (листа предмета).