Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за рачунарске науке

   Основне академске студије

СТАНДАРД 11 : КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА

Контрола квалитета студијског програма спроводи се редовно и систематично путем самовредновања и спољашњом провером квалитета.

Департман за рачунарске науке Природно-математичког факултета у Нишу обезбеђује квали-тет високог образовања у складу са међународно прихваћеним документима у области високог образовања, Законом о високом образовању, и свим правилницима и другим актима Факул-тета. Контрола квалитета студијског програма спроводи се редовно, у више етапа. Формирана је Комисија за контролу квалитета која врши анкетирање студената на крају сваког семестра, након чега се врши анализа добијених резултата и о томе се извештава Веће Департмана за рачунарске науке, као и Наставно-научно веће Факултета. На основу резултата анкете, Коми-сија предлаже одређене мере у сврху побољшања садржаја и структуре студијског програма, снабдевености литературом и квалитета излагања наставника и сарадника Факултета. На осно-ву предложених мера Комисије за контролу квалитета, Веће Департмана за рачунарске науке и Наставно-научно веће Факултета доносе одговарајуће одлуке о побољшању квалитета сту-дијског програма. Комисија у предвиђеним временским периодима спроводи самовредновање овог и других студијских програма, и припрема спољашњу проверу квалитета.

Табеле и Прилози за стандард 11:

Табела 11.1.   Листа чланова комисије организационих јединица задужених за квалитет (Комисије за квалитет,...) на Установи
Табела 11.2.   Листа чланова Одбора за квалитет, ако постоји
Прилог 11.1.  Извештај о резултатима самовредновања Установе; Извештај о самовредновању студијског програма
Прилог 11.2.  Јавно публикован документ – Политика обезбеђења квалитета- Установе.
Прилог 11.3.  Правилник о уџбеницима на Установи
Прилог 11.4.  Извод из Статута установе којим регулише оснивање и делокруг рада организационих јединица задужених за квалитет (комисије за квалитет...).